• Thời tiết
  • Ngoại tệ
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tin nổi bật

Thiết chế văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, là điều kiện cần và đủ trong phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng như xây dựng nông thôn mới, từng được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề ra.

Tin trong huyện

Thiết chế văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, là điều kiện cần và đủ trong phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng như xây dựng nông thôn mới, từng được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề ra.

VB chỉ đạo điều hành
VB hướng dẫn
Thống kê
Số người đang online
330
Tổng số truy cập
2.612.443