KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013
(15/01/2013 4:03:20 CH)
       I. MỤC TIÊU:

“Tiếp tục siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, tiếp nhận thành công Dự án TABMIS, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”.

II . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; các đề án, chính sách phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch của Kho bạc Nhà nước.

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao:

2.1. Tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng:

- Phối hợp cùng cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời số thu NSNN và điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, bộ ngành liên quan, Kho bạc Nhà nước và của địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2013 để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; kịp thời đánh giá, phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao, không để tình trạng dồn ép thanh toán vào thời điểm cuối năm.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ cho quản lý điều hành quỹ NSNN của các cấp. Tổ chức điều hành ngân quỹ một cách chủ động, linh hoạt, đảm bảo an toàn ngân quỹ và đảm bảo khả năng thanh toán qua KBNN trên địa bàn toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát cam kết chi trên hệ thống TABMIS theo quy định của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

2.2. Công tác huy động vốn:

Thực hiện tốt công tác thanh toán trái phiếu Chính phủ đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác, thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu.

2.3. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chế độ Kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS khi có quy định thay thế Chế độ kế toán quy định tại Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính và Công văn số 383/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện quy trình nghiệp vụ kế toán, thanh toán; duy trì và thực hiện thường xuyên công tác tra soát đối chiếu số liệu với các KBNN huyện, thành phố để phát hiện sai sót và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán tại các đơn vị Kho bạc trong tỉnh, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán; làm tốt công tác tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp.

- Triển khai thực hiện chương trình thanh toán điện tử song phương tập trung và thanh toán điện tử liên Ngân hàng theo kế hoạch của Kho bạc Nhà nước.

- Phối hợp với cơ quan tài chính, đơn vị liên quan thực hiện tốt quy định, quy chế trách nhiệm của các thành viên tham gia hệ thống TABMITS trên địa bàn tỉnh.

2.4. Đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại NHNN và các NHTM; chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống; tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ như: quy trình kiểm soát chi, quy trình nghiệp vụ kế toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống; thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an trên địa bàn, trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt,... nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước.

- Chú trọng công tác đảm bảo an ninh các hoạt động nghiệp vụ, an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu, chấp hành nghiêm túc các quy định đã ban hành về thực hiện Chính sách an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN.

2.5. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch sẵn sàng bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo khi có nhu cầu.

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ: quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu, thôi việc hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức thuộc diện KBNN tỉnh quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với các trường hợp do KBNN hoặc Bộ Tài chính quản lý.

- Chỉ đạo việc rà soát bố trí sắp xếp công tác của cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Lào Cai phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Quản lý chỉ tiêu biên chế, lao động và quỹ tiền lương; thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quản lý công chức KBNN theo phân cấp.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 thông qua việc làm tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, quản lý bố trí sắp xếp cán bộ.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học ... theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2013 đã được KBNN phê duyệt. Động viên cán bộ, công chức KBNN Lào Cai tự giác học tập để không ngừng nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đảm đương tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án về tổ chức, cán bộ khi Trung ương có Quyết định tách huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa và thành lập huyện mới Thanh Phú.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy trình, quy chế nghiệp vụ, thực hiện văn minh công sở; văn hóa nghề Kho bạc. Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

 2.6. Quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao:

- Tổ chức quản lý điều hành tốt dự toán chi năm 2013 được KBNN giao; tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành; danh mục dự toán tài sản, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ, giải ngân vốn kịp thời, đạt kế hoạch được giao.

- Chấp hành nghiêm chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định; tổ chức hạch toán kế toán, thông tin báo cáo và quyết toán kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ cơ chế công khai, minh bạch trong công tác tài chính nội bộ theo quy định chung.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài chính nội ngành, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính.

          2.7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ:

- Tập trung rà soát các cơ chế, chính sách, quy trình hoạt động nghiệp vụ của KBNN để cải tiến hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của KBNN đã đăng tải, công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Lào Cai thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục về công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách, chi trả công trái, trái phiếu Chính phủ và các quy định khác liên quan đến đơn vị giao dịch. Kịp thời hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 cho KBNN cấp huyện hoàn thành trong quý II  năm 2013.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ; Tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Lào Cai. Thực hiện công tác tiêu hủy tài liệu lưu trữ đã hết thời hạn bảo quản theo quy định. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức  KBNN Lào Cai về công tác lập hồ sơ công việc.

  2.8. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hệ thống trên các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ:

- Triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác Thanh tra - kiểm tra năm 2013 kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm, đảm bảo ổn định hệ thống.

- Thường xuyên quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát từ xa, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra phải được các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Kho bạc Nhà nước Lào Cai, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Lào Cai có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ của đơn vị mình và phổ biến kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Lào Cai đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị; tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng, khoa học, hợp lý phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ công chức; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN Lào Cai có trách nhiệm bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai các đề án, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; các đề án, chính sách lớn phục vụ triển khai thực hiện chuyên môn theo lộ trình của Kho bạc Nhà nước đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

3. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2013 theo chương trình kế hoạch đã đề ra./.

KBNN Lào Cai