Công văn của Cục Thuế Lào Cai số 1694/CT-TT&HT ngày 06/08/2012 hướng dẫn về việc Hóa đơn, chứng từ
(06/08/2012 10:38:31 SA)
 

Kính gửi: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng Lào Cai

(Km3 Đại Lộ Trần Hưng Đạo –Tp  Lào Cai)

 

 

Trả lời văn bản số 234/TVGS&QLDA ngày 28/7/2012 của Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng Lào Cai về hoá đơn chứng từ khi được hưởng số tiền 2% kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Cục thuế tỉnh Lào Cai trả lời như sau:

Tại điều 14 chương III Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì: “Người bán phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ...”.

Căn cứ Điều 3 Mục I  Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định: “Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án, tiểu dự án…”.

Theo quy định trên Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án tỉnh Lào Cai có thực hiện kiểm kê, áp giá đền bù trình UBND thành phố phê duyệt kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng; Chi trả tiền đền bù cho dân và tổ chức các cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù. Khi Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án tỉnh Lào Cai được hưởng 2% số tiền trên tổng chi phí đền bù trả cho dân đây là khoản kinh phí thực hiện nhiệm vụ do đó không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trung tâm phải xuất hoá đơn GTGT theo quy định dòng thuế suất không ghi và gạch chéo.

Cục thuế tỉnh Lào Cai trả lời Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

Cục thuế tỉnh Lào Cai