Công văn của Cục Thuế Lào Cai số 81 CT/TT&HT ngày 18/01/2012 hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.
(18/01/2012 9:50:01 CH)
Trả lời văn bản số 04/CV-CCT ngày 10/01/2012 của Chi cục thuế huyện Simacai về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các công trình xây dựng trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Cục thuế tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:
 
Căn cứ Điểm 3 Điều 24 Chương III Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định: Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT.”.
Tại công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư 28/2011/TT-BTC quy định:
Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch thực hiện khấu trừ thuế GTGT khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán; Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT khi chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn. Số thuế GTGT khấu trừ được xác định bằng 2% giá trị khối lượng hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã được Kho bạc Nhà nước chấp thuận trong từng lần chủ đầu tư đề nghị thanh toán, được chủ đầu tư tính toán khai cụ thể theo mẫu C3-01/NS “Giấy rút vốn đầu tư” kèm theo công văn này (bao gồm cả số thanh toán để thu hồi tạm ứng).
Theo các quy định trên Kho bạc nhà nước trên địa bàn huyện Simacai chỉ khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  
Về nguyên tắc, công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của địa phương đó. Đối với các công trình liên tỉnh (hoặc liên huyện) nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh (hoặc từng huyện), thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng tỉnh (hoặc từng huyện) tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên tỉnh hoặc liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn tỉnh (hoặc địa bàn huyện), thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT. Vì vậy, Kho Bạc Nhà nước huyện Simacai chỉ được khấu trừ và hạch toán vào thu ngân sách của địa phương đối với công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phát sinh tại huyện Simacai.
Theo Điểm 1.2 Khoản 1 Phần I Phụ lục số 2 quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 -2013 kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thì Ngân sách huyện Simacai chỉ được hưởng 100% nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục thuế quản lý thu và thu từ các doanh nghiệp vãng lai do các tỉnh, thành phố khác quản lý thu.
Cục thuế tỉnh Lào Cai trả lời cho Chi cục thuế huyện Simacai biết. Đề nghị Chi cục thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thực hiện thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo việc thu thuế được thuận lợi, kịp thời và đúng quy định./.

Download file tại đây