Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
(17/01/2011 7:03:58 SA)
 

Trả lời văn bản số 01/CV-CC ngày 11/1/2011 của Văn phòng công chứng số 2 về thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng công chứng số 2. Cục thuế tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.1, phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: “Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước,...và các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp Nhà nước; Văn phòng luật sư, văn phòng công chứng tư;...”.

 

Căn cứ quy định trên Văn phòng công chứng số 2 do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân thì Doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân (Trưởng văn phòng công chứng số 2) không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng (nếu có) ...

Cục thuế tỉnh Lào Cai