Cải cách quản lý tài chính công - 5 năm nhìn lại (30/11/2011 8:49:28 CH)

(eFinance Online) - Một hệ thống quản lý lành mạnh, nguồn lực và ngân sách định hướng theo kết quả được coi là cốt lõi của các chương trình cải cách khác, qua đó đạt được sự nhất quán tổng thể. Giai đoạn vừa qua (2007-2011), cải cách quản lý tài chính công được coi là một trong bốn nội dung quan trọng của công cuộc cải cách hành chính công của Việt Nam. 

Những thành tựu tích cực

Với mục tiêu nâng cao đóng góp của khu vực công đối với sự tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, cùng sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế như WB, JICA (Nhật Bản), USTDA (Hoa Kỳ), Adetef (Pháp), Quỹ MDTF..., công cuộc cải cách đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, cả trên phương diện hoàn thiện khuôn khổ thể chế, nâng cao năng lực và hệ thống hạ tầng thông tin quản lý.

Mặc dù, giai đoạn 2007-2011 là giai đoạn khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam khi liên tục phải đối mặt với rất nhiều thách thức bất lợi từ môi trường quốc tế cũng như trong nước, song với những nỗ lực không ngừng, Bộ Tài chính đã vẫn kiên trì thực hiện các kế hoạch cải cách trong lĩnh vực quản lý của mình theo kế hoạch đã đề ra.

Cho đến nay, Chương trình cải cách quản lý tài chính công đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên tám lĩnh vực chủ yếu của tài chính công trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2011 gồm: cải cách quản lý chi NSNN; cải cách quản lý thuế; hiện đại hoá hải quan; cải cách quản lý nợ công; giám sát thị trường tài chính và phát triển thị trường trái phiếu; cải cách quản lý công sản; cải cách quản lý tài chính doanh nghiệp và cải cách quản lý giá, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hệ thống tài chính.

Về thu NSNN, mặc dù bị chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ nền kinh tế thế giới cũng như điều kiện trong nước, hoạt động thu chi NSNN giai đoạn 2007-2011 cũng vẫn đạt được kết quả khả quan. Công tác quản lý thu đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thuỷ lợi, đảm bảo kinh phí cho sự nghiệp xã hội, thực hiện chính sách đối với người nghèo, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Công tác quản lý NSNN đang từng bước được hiện đại hoá về công nghệ thông tin, hệ thống kế toán, thông tin, báo cáo. Quản lý hành chính thuế, hải quan đang từng bước hướng tới các chuẩn mực, quy trình quốc tế với việc triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cải cách quy trình quản lý thu, nộp, cải cách tổ chức bộ máy quản lý một cách đồng bộ. Từ đó đã hạn chế được một cách đáng kể việc thất thoát nguồn thu NSNN.

Nợ công vẫn được quản lý chặt chẽ trong phạm vi an toàn. Khuôn khổ pháp lý và tổ chức bộ máy trong lĩnh vực quản lý nợ công đã được hình thành và hiện đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm cải thiện tính công khai minh bạch thông tin về nợ công,  tăng cường tính hiệu quả và bền vững và hướng tới các thông lệ quốc tế.

Tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được thực hiện tích cực, các văn bản hệ hướng dẫn triển khai sắp xếp doanh nghiệp đã được hình thành tương đối đồng bộ. Cơ chế tài chính doanh nghiệp đã từng bước hoàn thiện phù hợp với kinh tế thị trường, thực hiện đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước trong đầu tư và kinh doanh.

Về quản lý tài sản công: đã bước đầu hình thành khuôn khổ văn bản pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với lĩnh vực quản lý giá, tiếp tục lộ trình thực hiện cải tiến quản lý giá theo cơ chế thị trường, giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước. Bước đầu phát triển hệ thống thẩm định giá tài sản phù hợp với hệ thống chuẩn mực ASEAN và quốc tế.

Riêng trong năm 2011, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai thực hiện 26 chương trình, dự án có tài trợ nước ngoài nhằm hỗ trợ cho các nội dung cải cách quản lý tài chính công của Việt Nam. Các đầu ra từ việc triển khai các chương trình, dự án này đã đóng góp vào tiến trình cải cách một số lĩnh vực quan trọng của ngành Tài chính.

Có thể nói, giai đoạn 2007-2011 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong tiến trình cải cách quản lý tài chính công, đặc biệt là về khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng về thông tin, tạo ra nền tảng cần thiết cho các bước cải cách trong những năm tới đây.

Trọng tâm những năm tiếp theo

Theo lộ trình thực hiện của kế hoạch cải cách quản lý tài chính công năm 2012 và những năm tiếp theo, các hoạt động cải cách sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trước mắt, Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính giai đoạn 2011-2020, các kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm và các Chiến lược ngành (bên cạnh 3 chiến lược ngành Kho bạc, Thuế và Hải quan đã được phê duyệt) để làm cơ sở tổ chức thực hiện trong toàn ngành Tài chính: Chiến lược Tài chính giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch Tài chính ngân sách 2011-2015; Kế hoạch Tài chính ngân sách 2016-2020; Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia giai đoạn 2011-2010; Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển thị trường vốn tầm nhìn đến 2020.

Các nỗ lực của Bộ Tài chính trong lĩnh vực cải cách tài chính công cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế thông qua các chương trình hợp tác và các dự án ODA đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách quản lý tài chính công nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung...

Theo taichinhdientu.vn