Công văn 1147/TCHQ-CCHĐH ngày 18/3/2011 của TCHQ v/v thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong TTHQĐT
(12/09/2012 9:53:31 SA)
 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1147/TCHQ-CCHĐH
V/v thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong TTHQĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lào Cai, Hà Tĩnh, Cần Thơ.

Vừa qua, theo báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo công văn 269/TCHQ-CCHĐH, các đơn vị đã phản ánh quy định không thống nhất việc xác nhận thực xuất giữa thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thông. Về vấn đề trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Theo Khoản 2, Điều 27 Thông tư 222/2009/TT-BTC:

"2. Khi có đề nghị của người khai hải quan, công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, kiểm tra, xác nhận thực xuất trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và trên tờ khai hải quan điện tử in".

Việc xác nhận thực xuất chỉ thực hiện khi có đề nghị của người khai hải quan để làm căn cứ thực hiện thanh khoản, hoàn thuế. Theo quy định, hồ sơ hoàn thuế, thanh khoản tại Phần V Thông tư 194/2010/TT-BTC không yêu cầu tờ khai hải quan phải có xác nhận thực xuất, vì vậy đối với thủ tục hải quan điện tử không thực hiện xác nhận thực xuất trước khi thanh khoản, hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh