Bỏ qua liên kết điều hướng
 
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho người nước ngoài  (10/03/2014 )
       Ngày 18/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (có Quyết định đính kèm).

Phòng Tổng hợp – Hành chính 


Ban Thi đua, Khen thưởng 
Gửi bình luận