Bỏ qua liên kết điều hướng
Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho người nước ngoài
(10/03/2014 3:33:07 CH)       Ngày 18/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (có Quyết định đính kèm).

Phòng Tổng hợp – Hành chính

Ban Thi đua, Khen thưởng