KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2010 CỦA TỈNH LÀO CAI  (04/02/2010 )

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
––––
Số: 06/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Lào Cai, ngày 14 tháng 01 năm 2010.
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2010.
–––––
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ.CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2010, góp phần vào hoàn thành toàn diện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (2006 - 2010) theo Chỉ thị 17/2006/CT.TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 30-CT/TU ngày 26/5/2009 của Tỉnh uỷ Lào Cai, Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai về định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) với những nội dung sau:
Tháng 1:
- Ban hành Kế hoạch về công tác TĐKT năm 2010; Quyết định phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của tỉnh; Kế hoạch tổng kết công tác TĐKT của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Lào Cai; Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III; Quyết định ban hành quy định xét, công nhận kỷ lục trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2009, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2010.
- Xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2009.
- Họp Hội đồng TĐKT tỉnh phiên thứ nhất năm 2010, thông qua:
+ Báo cáo tiến độ thực hiện đề án xây dựng đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Xét trình Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho các đơn vị, địa phương có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
+ Xét khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện năm 2009; khen thưởng cống hiến theo chức vụ.
+ Thông qua Kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT năm 2010 của Hội đồng TĐKT tỉnh.
+ Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III.
+ Danh sách các công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III.
- Các Trưởng khối thi đua triển khai phong trào thi đua, xây dựng giao ước, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2010 xong trước 25/1/2010; xây dựng quy chế, kế hoạch và bảng chấm điểm thi đua năm 2010.
- Các sở: Nông nghiệpvà PTNT, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Công an tỉnh lựa chọn 01 đơn vị trực thuộc để tổ chức chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo điểm xã Vạn Hoà (thành phố Lào Cai) về Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã năm 2010.
- Các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua toàn diện và thi đua đợt I: lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) và mừng xuân Canh Dần. Xét khen thưởng phong trào thi đua toàn diện và chuyên đề năm 2009.
- Trình Nhà nước khen thưởng đợt I năm 2010.
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh dự Hội nghị thẩm định, chấm điểm thi đua của các tỉnh trong Cụm năm 2009 tại tỉnh Cao Bằng.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
Tháng 2:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2010 vào dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010) và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến xuất sắc.
- Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến vào dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010)
- Tổng kết phong trào thi đua Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, phong trào thi đua thực hiện công tác Dân số, Gia đình và Trẻ em, tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hai phong trào thi đua trên nhân kỷ niệm ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2010”.
- Các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.
- Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT năm 2010 của Hội đồng TĐKT tỉnh.
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh kiểm tra việc triển khai kế hoạch về công tác TĐKT năm 2010 tại các khối thi đua.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về TĐKT.
Tháng 3:
- Các cấp, các ngành sơ kết đợt I và phát động thi đua đợt II: lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010).
- Phối hợp với Đảng uỷ khối doanh nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai Kế hoạch Đại hội thi đua khối doanh nghiệp lần thứ I.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2009 cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng khen thưởng cho các tỉnh được bầu chọn đạt nhất, nhì, ba trong Cụm thi đua 7 tỉnh.
- Trình Nhà nước khen thưởng đợt II năm 2009.
- Đăng ký thi đua năm 2010 với Chính phủ và Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
- Đăng ký các đơn vị, địa phương phấn đấu giành Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010.
- Giao cho các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác TĐKT quý I năm 2009 ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh làm việc tại các đơn vị thực hiện đề án xây dựng Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Các cấp, các ngành bổ sung hướng dẫn về TĐKT phù hợp với các văn bản hướng dẫn về xét TĐKT của TW và của UBND tỉnh ( nếu có) 
- Giao cho Ban TĐKT tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiệp vụ TĐKT năm 2009 và triển khai kế hoạch công tác TĐKT năm 2010 của UBND tỉnh.
- Xét trình Nhà nước khen thưởng đợt II năm 2010.
- Báo cáo công tác TĐKT quý I năm 2010 của tỉnh Lào Cai.
Tháng 4:
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp với Ban TĐKT tỉnh kiểm tra về công tác TĐKT tại các đơn vị đã được phân công.
- Giao cho Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tuyên truyền TĐKT.
- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm hồ sơ đề nghị UBND thành phố Hà Nội gắn biển “Công trình chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” cho công trình Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tỉnh Lào Cai.
- Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung, chương trình cho Lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 30/4/2010.
- Xét, đề nghị Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”.
- Họp Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III - phiên thứ 1.
- Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) kiểm tra việc triển khai Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 28/05/2009 của UBND tỉnh quy định về sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục hướng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Tháng 5:
- Các cấp, các ngành sơ kết đợt II và phát động thi đua đợt III: lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 và ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6.
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo điểm Hội nghị điển hình tiên tiến của huyện Bảo Thắng
- UBND tỉnh tổ chức tổng kết và trao thưởng trong các phong trào thi đua thực hiện 5 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở năm 2009.
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cán bộ về công tác TĐKT trong giai đoạn mới” cho lãnh đạo các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và doanh nghiệp. Hội nghị tập huấn chuyên đề “nâng cao năng lực tham mưu, đổi mới về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến, phối hợp với MTTQ, tổ chức đoàn thể và các cơ quan thông tin truyền thông về tuyên truyền công tác TĐKT” cho cán bộ làm công tác TĐKT của các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
- Các huyện, thành phố, sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010.
- Xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên năm học 2009 - 2010.
Tháng 6:
- UBND các cấp tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi và học sinh tiêu biểu năm học 2010 vào dịp 1/6 (ngày Quốc tế thiếu nhi).
- Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I năm 2010 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010 của tỉnh với Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và Ban TĐKT Trung ương.
- Ban hành Quyết định quy định về công tác TĐKT tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành qui định về TĐKT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, phù hợp với nội dung Nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TĐKT năm 2003; Quyết định quy định xét chọn danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Lào Cai thay thế cho Quyết định 76/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ban hành qui định xét chọn danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc của tỉnh, phù hợp với nội dung Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân và doanh nghiệp của Chính phủ; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT tỉnh Lào Cai, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh và phù hợp với Quyết định số 82/2009/QĐ-TTg ngày 25/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT Trung ương.
- UBND tỉnh, Thường thực Hội đồng TĐKT tỉnh dự tổng kết phong trào thi đua năm 2009 của Chính phủ tại Hà Nội.
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp với Ban TĐKT tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010 của các Trưởng khối thi đua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp.
- Các huyện, thành phố, sở, ban, ngành hoàn thành việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố gửi danh sách đại biểu chính thức được bầu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III trước ngày 25/6/2010 (qua Ban TĐKT tỉnh).
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban TĐKT tỉnh biên tập, xuất bản sách “Gương người tốt, việc tốt” của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2000 - 2009.
Tháng 7:
- Họp Hội đồng TĐKT tỉnh phiên thứ hai năm 2010.
+ Xét đề nghị Nhà nước khen thưởng đợt III, khen thưởng cống hiến theo niên hạn và chức vụ.
+ Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010.
+ Báo cáo tiến độ thực hiện đề án xây dựng đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Xét trình Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho cho các đơn vị, địa phương có đủ tiêu chuẩn theo quy định.
- Họp Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III tỉnh Lào Cai - phiên thứ 2.
- Hội đồng TĐKT tỉnh kiểm tra công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010.
- Dự sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
- Xét công nhận và khen thưởng các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa.
- Tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác Thương binh - Liệt sỹ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2006 - 2010 và tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2010.
- Giao cho Trưởng các khối thi đua tổ chức sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2010.
- Giao cho Ban TĐKT tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT cho các cấp, các ngành.
Tháng 8:
- Thành lập Hội đồng xét chọn Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc tỉnh Lào Cai năm 2010.
- Hoàn thành hồ sơ trình Nhà nước khen thưởng đợt III, khen thưởng cho nhà trường và giáo viên trong năm học 2009 - 2010, khen thưởng cống hiến theo chức vụ năm 2010.
- Xét khen thưởng trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2010 cho lực lượng bán vũ trang.
- Giao cho Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2010 và tổ chức tuyên dương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua tại Lễ Kỷ niệm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2010.
- Họp Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III tỉnh Lào Cai - phiên thứ 3.
- Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban TĐKT tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đêm giao lưu và gặp mặt trực tiếp các điển hình tiên tiến biểu diễn văn nghệ phục vụ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III.
- Giao cho Ban TĐKT tỉnh tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT cho các cấp, các ngành.
- Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III.
Tháng 9:
- Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ III và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV.
- Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2010 trong phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp.
- Họp Hội đồng xét chọn Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc tỉnh Lào Cai năm 2010.
- Xét tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc tỉnh Lào Cai và đề cử danh sách Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2010.
- Các cấp, các ngành sơ kết thi đua đợt III và phát động thi đua đợt IV: lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân; 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2010) và 60 năm ngày giải phóng Lào Cai (1/11/1950 - 1/11/2010).
 
Tháng 10:
- Giao cho sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Lào Cai; cùng với các chương trình hướng tới Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
- Dự thảo chương trình công tác TĐKT thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Lào Cai
- Tổng kết công tác TĐKT khối doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2006 - 2010 và tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
- Kiểm tra các đơn vị xây dựng Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
- Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) tiếp tục kiểm tra việc triển khai Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 28/05/2009 của UBND tỉnh quy định về sáng kiến trong công tác Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội.
- Hội đồng sáng kiến tỉnh xét, công nhận sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Tháng 11:
- Chỉ đạo UBND các cấp tổ chức Ngày tuyên dương, khen thưởng các Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc của các địa phương (20/11/2010) trong năm học 2009 - 2010.
- Giao cho Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII với các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể.
- Tổng kết phong trào thi đua Phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006 - 2010; tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc của tỉnh (20/11/2010).
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả công tác TĐKT năm 2010 của các huyện, thành phố, sở, ban, ngành.
- Các cấp, các ngành xét công nhận tác giả sáng kiến, cải tiến năm 2010 và lựa chọn sáng kiến, cải tiến có đủ điểu kiện đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận và đăng ký quyền tác giả.
Tháng 12:
- Dự thảo Kế hoạch về công tác TĐKT và Quyết định phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục kiểm tra, đánh giá kết quả công tác TĐKT năm 2010 của các huyện, thành phố, sở, ban, ngành.
- Dự họp thống nhất điểm thi đua theo quy chế của Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2010.
- Xét khen thưởng trong phong trào thi đua Xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2010.
- Giao cho Ban TĐKT tỉnh kiểm tra hoạt động của các khối thi đua năm 2010.
- Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2011 và tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/5/2009 của Tỉnh uỷ Lào Cai gửi Ban TĐKT Trung ương, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và Tỉnh uỷ Lào Cai.
- Các ngành thường trực phong trào thi đua chuyên đề báo cáo tổng kết phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2006 - 2010.
- Báo cáo tiến độ thực hiện đề án xây dựng đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
- Các Khối thi đua họp tổng kết công tác TĐKT năm 2010.
- Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) dự thảo các Quyết định ban hành quy định phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2011 - 2015 thay thế các Quyết định ban quy định về phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010.
UBND tỉnh giao cho các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trên cơ sở Kế hoạch về công tác TĐKT của tỉnh, xây dựng kế hoạch TĐKT của đơn vị mình; giao Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh hướng dẫn thực hiện kế hoạch này. 
 
                                                                               
                                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                   CHỦ TỊCH                  
 Nơi nhận:                                                                           
- Ban TĐKT TW;                                                                                                                                                                      
- Trưởng Cụm TĐ 7 tỉnh MNPB;
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                        (đã ký)
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                               
- CácCQ thuộc Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh                                           
- Các CQ bộ ngành TW trên địa bàn;các tổ chức XH
 nghề nghiệp; các trường CN, DN TW&ĐP trên địa bàn;                                   Nguyễn Hữu Vạn                                                                                
- UBND các huyện, thành phố;    
- Ban TĐKT tỉnh (12 bản);                                        
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-TH.                                                                                                                                                        
 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai 


 
Gửi bình luận