Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình có Thiết kế cơ sở đã được thẩm định) 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, các nhân (sau đây gọi là nhà đầu tư) nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả" của Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả"  kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ, chuyển đến phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường thụ lý giải quyết.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp làm thủ tục chuyển hồ sơ cấp GPXD đến Sở Xây dựng xem xét cấp phép, Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng trả kết quản cho nhà đầu tư.
Cách thức thực hiện
Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư, kiểm tra tính hợp lệ, chuyển hồ sơ đến phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường giải quyết và trả kết quả cho nhà đầu tư.
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu).

+  Bản photocopy một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+  Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải..

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết
02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép xây dựng                                
Lệ phí:

Mức thu: 100.000 đồng/ giấp phép

Lệ phí quy định tại Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Điều 24, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định một số điểm thực hiện đầu tư trên địa bàn Lào Cai.

- Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.