Thông tư số: 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện NĐ:32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
(12/02/2007 12:00:00 SA)