XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG.
(10/09/2010 8:05:00 SA)

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Bát Xát luôn xác định: Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cấp cơ sở là cấp gần dân nhất, có điều kiện thuận lợi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh lên cấp trên để đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống; trực tiếp thực hiện các quyền lực, lợi ích của nhân dân thông qua các việc làm thường xuyên ở cơ sở.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị đối với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ Bát Xát đã phân công các Huyện ủy viên phụ trách giúp các xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Nhờ đó, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, chất lượng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đảng viên tại chỗ được nâng cao.

Hiện nay, chất lượng hệ thống chính trị ở hầu hết 23 xã, thị trấn của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện, hoạt động ngày càng được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn nhanh chóng được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoạt động hiệu quả. Công tác tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã có những chuyển biến rất tích cực.

Cấp ủy đảng của các xã, thị trấn đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên. Chính quyền các xã, thị trấn có nhiều đổi mới trong hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Những năm gần đây, thực hiện cải cách hành chính và triển khai cơ chế “một cửa”, chính quyền cơ sở đã gần dân hơn, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội. Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn có nhiều đổi mới trong hoạt động; tập hợp ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên, làm tốt công tác vận động, thu hút đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, trong 5 năm qua, huyện đã mở 246 lớp bồi dưỡng công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với trên 9.000 học viên; phối hợp với trường Chính trị tỉnh lào Cai mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị và 1 lớp trung cấp hành chính góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Trong 5 năm 2005-2010 đã đào tạo chuyên môn cho trên 700 đồng chí, đào tạo lý luận chính trị cho 176 đồng chí. Đến nay cơ bản lãnh đạo các phòng, ban trở lên đều có bằng đại học chuyên môn và cao cấp lý luận, 82% cán bộ xã có trình độ trung cấp trở lên. Thực hiện luân chuyển 30 cán bộ từ huyện xuống cơ sở và liên cơ sở, kiện toàn 80 cán bộ lãnh đạo phòng, ban, 110 cán bộ lãnh đạo xã…. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Đến nay, Đảng bộ có 57 tổ chức cơ sở Đảng với trên 2.000 đảng viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ đã kết nạp được 700 đảng viên mới, vượt 28.4 % so với mục tiêu Nghị quyết, đặc biệt trong công tác phát triển Đảng lần đầu tiên Đảng bộ đã kết nạp được 4 nữ Đảng viên người dân tộc Hà Nhì. Số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt gần 90% .

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Bát Xát xác định tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là vấn đề có tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập trung củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Huy động mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, luân chuyển cán bộ; quan tâm đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ...

Lưu Thị Liên