Skip Navigation LinksCổng thông tin điện tử Huyện Bát Xát » Tin tức - Sự kiện » Chung tay xây dưng Nông thôn mới
rss
 
BÁT XÁT: CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  (29/02/2012 )
 

Trong thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở của Bát Xát đã chủ động tích cực xây dựng và triển khai công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình nông thôn mới (NTM).

 

Các vấn đề về NTM, Nghị quyết “tam nông” của Trung ương Đảng khoá X, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương và tỉnh, của huyện nổi bât như Quyết định số 800-QĐ/TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020”, Nội dung bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các Quyết định, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ cụ thể hoá các nội dung xây dựng nông thôn mới như Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông  nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015; Nội dung Đề án Xây dựng nông thôn mới Huyện Bát Xát giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới... được thông tin, tuyên truyền đến từng thôn, bản. Qua hệ thống truyền thanh, tờ rơi, qua các cuộc họp, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu người dân trên địa bàn nắm rõ về những chủ trương này. Đồng thời, huyện cũng tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về chương trình xây dựng NTM là cuộc vận động, là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục đích nhanh chóng nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Đặc biệt, nội dung các chương trình tuyên truyền đều khẳng định: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, MTTQ và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, nông dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng được hưởng thụ. Xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”....

Để làm tốt công tác tuyên truyền chương trình xây dựng NTM, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bát Xát đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ này bằng nhiều hình thức như: Mở các hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biên soạn tài liệu,... Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới cấp phát tới 57 chi đảng bộ trực thuộc và các ngành trong khối tuyên truyền; Đài Truyền thanh truyền hình huyện đã xây dựng và phát sóng 64 buổi phát thanh - truyền  hình gồm 65 tin bài phóng sự, Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên mục “Chung tay xây dựng nông thôn mới” với 48 tin bài; Phòng Văn hóa và TT phát động cuộc thi “Tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới” đã thu hút trên 3.745 bài dự thi; Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan được sử dụng triệt để, đã cắt treo trên 112m2 panô, 253 băng zôn, khẩu hiệu trên trục đường chính và nơi công cộng đảm bảo chất lượng cả về nội dung và hình thức; ngành văn hóa đã tổ chức 33 buổi thông tin lưu động và nhiều cuộc thể thao văn nghệ góp phần tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Uỷ ban MTTQVN huyện đã tổ chức phát động phong trào “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng NTM trên địa bàn” đến từng thôn, bản.

          Do làm tốt việc chỉ đạo công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, đến nay xã Cốc San đã hoàn thành 9/19 tiêu chí, Bản Qua hoàn thành 9/19 tiêu chí, Trịnh Tường hoàn thành 8/19 tiêu chí, Bản Vược hoàn thành 11/19 tiêu chí, Quang Kim hoàn thành 15/19 tiêu chí. Huyện đã tổ chức tốt lễ phát động thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” thu hút 5.000 người tham gia, gắn với phong trào cụ thể đã kiên cố hoá được 9,7 km đường giao thông liên thôn. Huy động được số tiền ủng hộ 500 triệu đồng. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc tuyên truyền vận động còn một số hạn chế như Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền cho chương trình xây dựng NTM ở cơ sở có nơi, có lúc vào cuộc nhưng chưa quyết liệt nên nhận thức một bộ phận nhân dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; một số cơ sở còn lúng túng trong việc lựa chọn tiêu chí phù hợp để triển khai thực hiện trước.... Nhận thức được những hạn chế đó, Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể của huyện Bát Xát đang tiếp tục đẩy mạnh công tác này. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2012 trong đó chỉ đạo tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện 05 nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy xác định là: sản xuất nông nghiệp, giao thông, môi trường, giáo dục (tập trung giáo dục mầm non) và an ninh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành kế hoạch số 02-KH/BTG.HU ngày 15/12/2011 tuyên truyền nông thôn mới năm 2012 chỉ đạo các ngành trong khối, MTTQ và các đoàn thể tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hình thức, nội dung công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong năm 2012.

Thu Trang

           Huyện ủy Bát Xát