NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TIÊU CHUẨN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”
(11/04/2012 3:59:46 CH)
 Ngày 2/12/2011, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Theo đó, đối tượng áp dụng là các xã trong phạm vi cả nước thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Trong đó, nội dung Thông tư nêu rõ: Việc công nhận “xã đạt chuẩn Nông thôn mới” phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định. Tiêu chuẩn “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo các tiêu chí cụ thể như sau:

            1. Giúp nhau phát triển kinh tế: Thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh, thành phố, có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức phát triển hộ kinh tế; có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân).

            2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa và tương đương: Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên; có 70% trở lên các hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; có 15% trở lên số hộ gia đình phát triển phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; có từ 50% thôn, làng, ấp, bản trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng, ấp, bản văn hóa và tương đương liên tục từ 5 năm trở lên; có 50% trở lên thôn, làng, ấp, bản văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, văn hóa xã hội ở cộng đồng.

            3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở:

            Trung tâm văn hóa - thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, ổn định; về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; 100% thôn, làng, ấp bản và tương đương có nhà văn hóa -khu thể thao; trong đó 50% nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; 100% thôn, làng, ấp, bản và tương đương duy trì được sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng. Hàng năm, xã tổ chức được liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao; di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, các hình thức sinh hoạt văn hóa thể thao quần chúng và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

            4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn:

            70% trở lên các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ văn hóa thể thao và du lịch. Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có; 100% thôn, làng, ấp, bản và tương đương có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt xử lý rác thải tập chung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã, thôn được xây dựng và quản lý theo quy hoach; đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an toàn giao thông và các phong trào Văn hóa xã hội khác ở nông thôn.

            5. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phấp luật của nhà nước và các quy định của địa phương:

            90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương; 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện “Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới” tham gia xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng xã hội nông thôn mới; 100% thôn, làng, ấp, bản và tương đương xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng chữ và lưu hành văn hóa phẩm có độc hại.

Phòng Văn hóa TT huyện

Trích nội dung Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL,ngày 2/12/2011 của Bộ Văn hóa TT&DL