Kết quả công tác Kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng
(21/12/2011 6:23:47 CH)

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đảm bảo thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng khóa XXVI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đề ra.

         Tính đến ngày 4/11/2011 BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tiến hành và chỉ đạo UBKT huyện ủy hoàn thành vượt mức chương trình công tác kiểm tra theo kế hoạch. Cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32. Điều lệ Đảng, đã tiến hành kiểm tra 13 đảng viên và 4 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra 26 tổ chức Đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Giám sát 29 tổ chức Đảng và 247 đảng viên; kiểm tra thu, chi ngân sách đảng và công tác thu, nộp Đảng phí tại 29 tổ chức cơ sở Đảng. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình và áp dụng các hình thức kỷ luật của Đảng đối với 22 đảng viên trong đó (Khiển trách 13; cảnh cáo 7; cách chức 1; khai trừ 1). Kết thúc qúa trình kiểm tra đều tiến hành kết luận, nhằm phát huy ưu điểm và đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm cho đội nghũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm.

            Cùng với việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của BCH Đảng bộ và Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương Thường trực, Ban thường vụ, BCH Đảng bộ huyện ủy Bảo Thắng đặc biệt quan tâm lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đế cơ sở thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn; Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội thông qua đội ngũ cán bộ cộng tác viên dư luận xã hội tại cơ sở, thông qua dự các kỳ họp chi bộ, thông qua đội ngũ đảng viên lão thành để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngày tại cơ sở. Thường xuyên duy trì, tổ chức các đoàn công tác của huyện xuống làm việc với BCH Đảng bộ các xã, thị trấn để kịp thời năm bắt thông tin, định hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cho đội ngũ cán bộ cốt cán tại cơ sở. Nhờ vậy các vấn đề bức xúc trong đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Bảo Thắng có liên quan đến công tác GPMB, vấn đề giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, vấn đề đoàn kết nội bộ đã được phát hiện kịp thời và xử lý ngay tại cơ sở.

            Như vậy có thể khẳng định rằng: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức các chương trình hoạt động của lãnh đạo cấp ủy tại cơ sở đã giúp cho cấp ủy, UBKT các cấp đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên, chỉ ra được những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay tại cơ sở góp phần quan trọng để BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung Thành

Huyện ủy Bảo Thắng