KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở BẢO THẮNG
(26/10/2011 3:48:21 CH)

Ngay sau khi Bộ chính trị (khóa X) ra Quyết định số 290 - QĐ/TW ngày 25/2/2010 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Thắng đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành Quyết định số 288 - QĐ/HU ngày 10/11/2010, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Bám sát các nội dung trong Quy chế công tác của hệ thống chính trị ở Bảo Thắng đã vận dụng và cụ thể hóa sát thực vào tình hình thực tế địa phương. Sau một năm thực hiện Quy chế bước đầu đã đạt được một số kết quả và tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, với trách nhiệm cụ thể cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các địa phương, đơn vị đã triển khai xây dựng và quán triệt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở các cấp mình, đối với các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng chương trình công tác dân vận toàn khóa, quan tâm và thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở. Có thể nói, từ khi Quy chế đi vào thực tiễn, đến nay công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Bảo Thắng đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Cụ thể là công tác dân vận của MTTQ và các đoàn thể các cấp đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện QCDC ở cơ sở, phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và nhân dân... Trong công tác dân vận của chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, duy trì việc tiếp dân, lắng nghe, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, cụ thể hoá quan điểm dân vận của Đảng trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của địa phương, đơn vị; Huyện ủy đã chỉ đạo chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trong những vấn đề có nhiều bức xúc ở các địa phương; UBND huyện đã cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. Việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” được đẩy mạnh, tiết kiệm được thời gian, công sức của các tổ chức, công dân đến giao dịch, giải quyết công việc.

Công tác vận động quần chúng đã được cấp uỷ, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chú trọng đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, hoạt động của các đoàn thể đã gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho từng đoàn viên, hội viên. Cán bộ, đảng viên thường xuyên gần gũi, sâu sát, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; những bức xúc vướng mắc của quần chúng được kịp thời quan tâm xem xét giải quyết từ cơ sở.  Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai có hiệu quả; 100% thôn, khu phố, tổ dân phố có tổ hòa giải và xây dựng được hương ước, quy ước, (toàn huyện có 264 tổ hòa giải/264 thôn, tổ dân phố. Từ đầu năm đến nay có 400 vụ việc đã hòa giải được 91% số vụ việc). Góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Về công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổ chức ký kết, đánh giá các chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, với Ban Dân vận Huyện ủy; tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho BCH Đảng bộ huyện về công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, đôn đốc khối dân vận các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quy chế được triển khai thực hiện đã thực sự phát huy hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng đề án “ Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng ”. Chương trình công tác dân vận toàn khóa 2010 - 2015; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ huyện Bảo Thắng về công tác Dân vận; Chương  trình công tác Dân vận năm 2011 của BCH Đảng bộ huyện; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TU, ngày 20/9/2010 của Tỉnh ủy Lào Cai “ về việc lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn trọng điểm”.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Bảo Thắng còn bộc lộ một số hạn chế: một số cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức chưa thật sự sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, xem đó là nhiệm vụ của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể CT - XH; công tác dân vận của các cấp chính quyền mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng còn chậm trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, có lúc, có nơi còn tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có đổi mới về nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, song công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong từng tổ chức hội còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, các cơ quan chức năng của huyện và các địa phương trong việc triển khai giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh trong nhân dân thiếu đồng bộ.

Nhìn chung, sau 01 năm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, sâu rộng. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, trong thời gian tới huyện Bảo Thắng cần phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò của mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế - xã hội và thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

ĐỖ ĐỨC LIỆU

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy