Đổi mới phương pháp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần y đức thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ viên chức y tế cơ sở, tại Trạm y tế các xã, thị trấn
(12/08/2011 3:11:19 SA)   Đời sống kinh tế - xã hội ngày một phát triển, nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân là mục tiêu chiến lược hàng đầu, là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 

Đời sống kinh tế - xã hội ngày một phát triển, nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân là mục tiêu chiến lược hàng đầu, là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp thực hiện về chuyên môn kỹ thuật, tư vấn và tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Trạm y tế xã là đơn vị y tế cơ sở thực hiện các dịch vụ y tế ở địa phương, cán bộ viên chức y tế xã vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng..., để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên ngành y tế, đặc biệt là y tế xã cần phải thường xuyên được đào tạo, tập huấn, cập nhật những thông tin, kiến thức mới về khoa học kỹ thuật, kiến thức xã hội, các vấn đề có liên quan đến sức khỏe con người, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần y đức, thái độ phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh việc đào tạo, đào tạo lại, tập huấn hàng năm theo kế hoạch thì việc duy trì và đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức sinh hoạt, giao ban chuyên môn hàng ngày là hết sức quan trọng đối với các cơ sở y tế, hoạt động của cán bộ y tế tuyến xã là rất đa dạng, đa lĩnh vực song lại là nơi ít được tiếp cận với đa dạng các nhóm bệnh, thông tin về bệnh tật và khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại; với sáng kiến này nhằm đổi mới, sinh động sáng tạo hơn trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên môn, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho mỗi cán bộ nhân viên y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

Thực hiện việc duy trì chế độ giao ban hàng ngày và sinh hoạt chuyên môn hàng tuần theo qui định, để nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chuyên môn, việc đổi mới cách sinh hoạt làm cho mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn thêm sinh động, đa dạng và phong phú, tập trung được trí tuệ tập thể, sôi nổi tranh luận, bàn bạc để thống nhất lựa chọn các giải pháp tối ưu hay (đáp án) cho những vấn đề cần quan tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Phòng Y tế huyện đã xây dựng nội dung và chỉ đạo Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn chủ trì và tổ chức triển khai thực hiện việc đổi mới phương pháp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần y đức thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ viên chức y tế cơ sở với các nội dung sau: 

Về nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn.

Trưởng trạm y tế phân công lần lượt cho mỗi cán bộ viên chức trong trạm phải tự tìm hiểu nghiên cứu các kiến thức chuyên môn trên thực tế, tài liệu và tự lựa chọn đưa ra một câu hỏi liên quan đến các vấn đề sức khỏe về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, phòng chống dịch bệnh, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm... và có các giải pháp (đáp án) cho mỗi câu hỏi của mình; để mọi người trong buổi giao ban sinh hoạt chuyên môn tham gia tranh luận giải đáp trả lời câu hỏi và người đưa ra câu hỏi phải có trách nhiệm phân tích, giải đáp trên cơ sở khoa học một cách thuyết phục để mọi người hiểu rõ, đó là một phương pháp học tập bổ sung kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ chính các đồng nghiệp của mình, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ viên chức y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và là cơ hội cho mỗi cán bộ viên chức tìm hiểu, nghiên cứu khoa học, tự hoàn thiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đoàn kết hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác.

Về chế độ chính sách Pháp luật của Đảng, nhà nước, địa phương.

Căn cứ các chủ trương đường lối của Đảng, chế độ chính sách và Pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; mỗi cán bộ viên chức y tế cơ sở phải tự tìm hiểu, nghiên cứu các các văn bản Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương như: Nghị quyết 46 của Bộ chính trị về công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh, Luật dược, Luật phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, Luật phòng chống HIV/AIDS, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Pháp lệnh dân số....và các văn bản, chính sách của địa phương; để từ đó lựa chọn đặt câu hỏi các vấn đề cần quan tâm về chế độ chính sách, các qui định của pháp luật liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa vào trong mỗi buổi giao ban, sinh hoạt chuyên môn để mọi người thảo luận trả lời câu hỏi và người đặt câu hỏi phải có trách nhiệm trả lời giải đáp câu hỏi và những ý kiến thắc mắc của mọi người trên cơ sở pháp luật qui định của Đảng, nhà nước và địa phương ban hành. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cho mỗi cán bộ viên chức ngành y tế tự tìm hiểu Pháp luật được sâu hơn, nắm chắc được những vấn đề nội dung cơ bản qui định của pháp luật hiện hành, để từ đó nâng cao kiến thức pháp luật tự hoàn thiện mình trong việc chấp hành, thực hiện tốt các qui định của pháp luật trong hoạt động chuyên môn tại cơ sở và là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân và giải thích được những ý kiến thắc mắc của nhân dân đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, người già, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.   

 Về cách giao tiếp, ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ.

Để mỗi cán bộ viên chức ngành y tế tự hoàn thiện mình, rèn luyện tu dưỡng  phẩm chất đạo đức nghề nghiệp “Lương y phải như từ mẫu” và các qui định về y đức được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT; các qui định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Qui chế văn hóa công sở của Phòng Y tế đã xây dựng và ban hành cho mỗi cán bộ viên chức trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện. Lần lượt mỗi cán bộ viên chức y tế cơ sở phải tự đặt câu hỏi hoặc những tình huống thường gặp trong hoạt động chuyên môn, trong giao tiếp xã hội tại địa phương với nhân dân, với người bệnh, với đồng nghiệp vào các buổi giao ban thứ 2 hàng tuần; để mọi người thảo luận lựa chọn các giải pháp, cách ứng xử của mỗi người với nhiều hình thức đa dạng phong phú (đóng vai) và người được phân công đặt câu hỏi hay tình huống phải có trách nhiệm phân tích, giải thích, lựa chọn giải đáp tối ưu phù hợp với các qui định, tiêu chuẩn đạo đức, qui tắc ứng xử văn hóa công sở đối với người cán bộ y tế phù hợp với các qui định của địa phương và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Việc đổi mới phương pháp giao ban, sinh hoạt chuyên môn tại trạm y tế các xã, thị trấn, đã làm sôi nổi hơn, sinh động hơn với nhiều nội dung đa dạng phong phú đa lĩnh vực; nhằm tạo điều kiện cho mỗi cán bộ viên chức y tế xã chủ động nghiên cứu và trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, hoàn thiện bản thân cho mỗi cán bộ y tế cơ sở, nâng cao nhận thức, tinh thần học tập, bổ sung kiến thức thường xuyên hơn, đa dạng hơn trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, tinh thần y đức thái độ phục vụ, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, cập nhật được các thông tin, kiến thức khoa học tiên tiến, phương pháp liệu và học hỏi được những kinh nghiệm thực tiễn từ chính các đồng nghiệp của mình, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm đạt được sự hài lòng của người bệnh, nhân dân và tăng thêm tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giúp cho mỗi cán bộ viên chức ngành y tế tự tìm hiểu Pháp luật được sâu hơn, nắm chắc được những vấn đề nội dung cơ bản qui định của pháp luật hiện hành, để từ đó nâng cao kiến thức pháp luật tự hoàn thiện mình trong việc chấp hành, thực hiện tốt các qui định của pháp luật trong hoạt động chuyên môn tại cơ sở và là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân và giải thích được những ý kiến thắc mắc của nhân dân đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo, người già, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Để từ đó mỗi cán bộ viên chức y tế cơ sở nâng cao được ý thức trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần y đức thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp, gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức đạo tạo, tập huấn tập chung cho cán bộ viên chức y tế xã mà vẫn đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Bùi Xuân Hưng

Trưởng phòng Y tế Bảo Thắng