Nội dung cụ thể của bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai - xây dựng được áp dụng tại cấp xã.
(21/11/2011 11:24:05 CH)
 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI – XÂY DỰNG: 07TTHC

 

 

1. PHỐI HỢP THỐNG KÊ  BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Trình tự thực hiện:

 

1.  Thống kê, kiểm tra số lượng cây cối hoa màu của các hộ gia đình cùng Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng cấp huyện.

2. Lập danh sách và xác nhận cho các hộ gia đình về: Thời điểm nhập khẩu, thời điểm sử dụng đất, số khẩu số lao động, tỷ lệ phần trăm mất đất.

3. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND cấp huyện. Phối hợp trả tiền và giải phóng mặt bằng theo quyết định phê duyệt dự toán công trình.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại thực địa thu hồi đất của các hộ gia đình và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

04 bộ hồ sơ, gồm:

- Quyết định, thông báo và sơ đồ thu hồi đất của UBND cấp huyện.

- Danh sách xác nhận (Thời điểm nhập khẩu, thời điểm sử dụng đất, số khẩu số lao động, tỷ lệ phần trăm mất đất.

- Tờ khai, biên bản kiểm tra số lượng tài sản cây cối hoa màu và bảng tổng hợp sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết:

 

 Theo dự án

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                           

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Hồ sơ đề bù giải phóng mặt bằng

Lệ phí:

 

Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Có mẫu đơn, tờ khai được quy định trong quyết định sô: 45/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số: 56/2008/ QĐ-UBND ngày 29/10/08 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐƠN XIN GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐẤT Ở ỔN ĐỊNH)

Trình tự thực hiện:

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND cấp xã nơi có đất.

2. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ cho công dân.

3. Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Hội đồng tư vấn xét giao đất cấp xã tiến hành thẩm tra hiện trạng, diện tích, thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc lô đất của hộ gia đình, cá nhân.

4. Tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng giao đất cấp xã xem xét việc xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Tổ chức họp dân, lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm sử dụng đất và niêm yết công khai danh sách của các hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn, tổ dân phố và tại trụ sở UBND cấp xã trong vòng 15 ngày.

6. UBND cấp xã lập tờ trình, trình Hội đồng giao đất UBND cấp huyện xem xét.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp GCN-QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với (theo mẫu).

- Giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của hộ gia đình, cá nhân (bản sao).

- Toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất tại thửa đất xin giao được quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (photo bản sao)

Thời hạn giải quyết:

 

 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tờ trình Hội đồng giao đất UBND cấp huyện

Lệ phí:

 

Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Đơn đề nghị cấp GCN-QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01 ĐK-GCN. Quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ tài nguyên và môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ tài nguyên và môi trường

- Quyết định số: 56/2008/ QĐ-UBND ngày 29/10/08 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành qui định trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. XÁC NHẬN ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trình tự thực hiện:

 

1.Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”.

2. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ cho công dân.

3. Kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm tra thực địa.

4. Trích lục sơ đồ thửa đất xin xác nhận, xác nhận vào đơn trình Chủ tịch UBND cấp xã ký đóng dấu.

5. Trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp GCN-QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(theo mẫu)

- Biên bản thẩm tra hiện trạng nguồn gốc lô đất.

- Các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất tại thửa đất xin giao được quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (photo bản sao)

- Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, Tờ khai xác định mốc thời gian sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết:

 

Nhận và trả kết quả trong vòng 01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Đơn đề nghị cấp GCN-QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 01 ĐK-GCN. Quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ tài nguyên và môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ tài nguyên và môi trường;

- Quyết định số 56/2008/ QĐ-UBND ngày 29/10/08 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành qui định trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp GCN-QSD đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. XÁC NHẬN ĐẤT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP, KHÔNG VI PHẠM QUY HOẠCH

Trình tự thực hiện:

 

1. Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin xác nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”.

2. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ cho công dân.

3. Kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm tra thực địa.

4. Trích lục sơ đồ thửa đất xin xác nhận, xác nhận vào đơn trình UBND cấp xã ký đóng dấu.

5. Trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xác nhận tình trạng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất hoặc một trang các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất tại thửa đất xin giao được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (phto bản sao).

Thời hạn giải quyết:

 

Trong ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Xác nhận vào đơn

Lệ phí:

 

Lệ phí chứng thư 2.000đ/1trường hợp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bản sao.

5. MƯỢN HÀNH LANG, HÈ PHỐ XÂY DƯNG, MỞ LỐI VÀO CƠ QUAN, NHÀ Ở, HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ TẬP KẾT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

Trình tự thực hiện:

 

- Cá nhân, tổ chức đến UBND cấp xã nộp hồ sơ xin mượn hành lang, hè phố xây dựng, mở lối vào cơ quan, nhà ở hộ gia đình để tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức các hoạt động Lễ hội tại bộ phận “một cửa”.

- Cán bộ địa chính – xây dựng hướng dẫn cá nhân, tổ chức. Nếu đủ hồ sơ thì cán bộ địa chính - xây dựng nhận hồ sơ để giải quyết và viết giấy hẹn, thẩm tra thực trạng hành lang hè phố trước khi làm Hợp đồng mượn hành lang, hè phố.

- Nếu trong khi thẩm tra không có vướng mắc, cán bộ địa chính – xây dựng vào sổ theo dõi, tiến hành làm Hợp đồng sử dụng hành lang, hè phố trình Chủ tịch  UBND cấp xã ký, chuyển cán bộ văn phòng đóng dấu.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

01 bộ hồ sơ, gồm:

- Hợp đồng mượn hành lang, hè phố.

- Xuất trình giấy phép xây dựng đã được cấp (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

 

Nhận và trả kết quả từ 3 đến 5 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Hợp đồng

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

 

Cược tiền: đường lớn 3.000.000 đồng; đường khác 2.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật giao thông đường bộ ngày 29/06/2001

6. CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ TẠM

Trình tự thực hiện:

 

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà tạm tại bộ phận “một cửa” UBND cấp xã.

- Cán bộ địa chính- xây dựng hướng dẫn công dân, nếu đủ hồ sơ thì cán bộ địa chính- xây dựng nhận hồ sơ để giải quyết và viết giấy hẹn, thẩm tra theo các nội dung trong Phương án xây dựng.

- Nếu trong khi thẩm tra không có vướng mắc thì cán bộ địa chính – xây dựng vào sổ theo dõi xác nhận, trình Chủ tịch ký, chuyển cán bộ văn phòng đóng dấu.

- Trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân  cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu).

- Phương án xây dựng nhà tạm theo đúng quy định.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

Thời hạn giải quyết:

 

 Nhận và trả kết quả từ 3 đến 5 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                            

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy phép

Lệ phí:

 

Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn xin cấp phép xây dựng nhà tạm (Phụ lụ số 4 - Mẫu 2) quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành một số điều cụ thể về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ, ĐẤT

Trình tự thực hiện:

 

- Hộ gia đình, cá nhân có đơn xin xác nhận tình trạng nhà , đất đến UBND cấp xã nơi có đất nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ Một cửa”.

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ cho công dân.

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà, vẽ sơ đồ thửa đất, vị trí đề nghị xác nhận nhà, đất.

- Xác nhận, trả kết quả cho hộ gia đình.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

02 bộ hồ sơ, gồm:

- Giấy chứng nhận QSD đất.

- Đơn xin xác nhận tình trạng nhà, đất.

- Sơ đồ trích thửa, vị trí xác nhận.

Thời hạn giải quyết:

 

Trong ngày (chậm nhật 3 ngày làm việc)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Xác nhận của UBND xã về tình trạng nhà, đất.

Lệ phí:

 

Lệ phí chứng thư 2.000đ/1trường hợp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai;

Văn phòng UBND huyện Bắc Hà.