Báo Cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
(20/07/2012 3:16:17 CH)
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

         –––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:    198  /BC-UBND

            

     Bắc Hà, ngày  29  tháng 6 năm 2012

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm;

Phương hướng nhiệm vụ  6 tháng  cuối năm 2012


Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010-2015), Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước còn khó khăn, kinh tế thế giới nhiều biến động khó lường. Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2012 các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, nhiều công trình trọng điểm đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch lợn tai xanh, dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang TQ làm thuê, hoạt động đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp...Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Bắc Hà, UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2012, kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:

1. Về sản xuất Nông Lâm nghiệp:

1.1 Trồng trọt:

- Cây trồng vụ xuân: Cây lúa xuân, diện tích gieo cấy 318ha/300ha đạt 106%KH, tăng 36ha so với CK (tỷ lệ giống lúa lai chiếm 94,3%), năng suất ước đạt 48tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha so với CK; Cây Ngô xuân thực hiện 300ha/300ha, đạt 100%KH (tăng 22ha so với cùng kỳ), năng suất ước đạt 27 tạ/ha (năng suất giảm do ảnh hưởng của nắng hạn); Cây đậu tương gieo trồng 300ha, đạt 100%KH (tăng 36ha so với cùng kỳ), năng suất  đạt 10 tạ/ha; Cây lạc gieo trồng 120ha/250ha đạt 48%KH năm, năng suất ước đạt 10,5 tạ/ha.

- Lúa mùa: Thực thực hiện gieo cấy được 1.200 ha đạt 63,6%KH (chủ yếu là diện tích lúa mùa vùng cao), dự kiến đến 30/7 kết thúc cấy lúa mùa ở vùng thấp.

- Cây ngô chính vụ: Diện tích 4.060ha/4.060 đạt 100% KH, tỷ lệ ngô lai chiếm 71%, tăng 16% so với CK, cây đang thời kỳ chín sữa.

- Cây thuốc lá: Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là 40ha đạt 50% KH năm, năng suất ước đạt 12 tạ/ha; Hoàn thành xây mới được 10/10 lò sấy thuốc lá, sửa chữa 12/12 lò sấy đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật, cung ứng 61.300 kg than sấy, tính đến ngày 28/6 nhân dân đã thu hái, sấy được 124 lò (73 lò đã ra lò), chất lượng lá sấy tốt. Triển khai  rà soát, đăng ký kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông năm 2012([1]), tiến hành gieo ươm xong 05 vườn ươm giống cây thuốc lá tại các thôn, đảm bảo đủ cây giống cho diện tích sản xuất vụ hè thu, thu đông.

- Cây chè: Chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện trồng dặm, chăm sóc đối với diện tích chè trồng năm 2011; Tập trung chăm sóc vườn ươm giống, đảm bảo cung ứng đủ giống thực hiện kế hoạch trồng mới năm 2012; Chỉ đạo các xã phối hợp với BQL DA chè huyện rà soát, chuẩn bị diện tích đất thực hiện kế hoạch trồng chè mới năm 2012 (30ha). Sản lượng chè búp tươi thu mua trong 6 tháng đầu năm là 350 tấn, giá thu mua bình quân 7.000đ/kg.

- Cây dược liệu: Tập trung chăm sóc, thu hoạch 7ha cây Actiso vụ đông xuân 2011-2012 tại các xã; Chỉ đạo Hợp tác xã Long Bình phối hợp với công ty Traphaco thu mua sản phẩm cho nhân dân ([2]), hiện nhân dân đang tiếp tục thu hoạch hoa, củ, ước sau khi trừ chi phí thu lãi trên 14 triệu đồng/ha. Chỉ đạo Trạm Khuyến Nông huyện phối hợp với UBND các xã  rà soát diện tích đất trồng cây dược liệu Actiso năm 2012 và 03 mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu khác như: Đương quy, Đinh Lăng, Bạch Truật.

- Cây ăn quả: Hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích lê VH 6, Mận Tam Hoa trồng mới năm 2011 tại các xã Hoàng Thu Phố; Nậm Mòn, Na Hối, Tà Chải...Kết thúc thu hoạch diện tích Đào, Mận Tam Hoa sản lượng đạt 1.530 tấn([3]), giá bán bình quân 10.000 -12.000 đ/kg, thu hoạch mận địa phương, sản lượng ước đạt 350 tấn, giá bán bình quân 10.000 - 15.000đồng/kg

- Cung ứng vật tư nông nghiệp: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV) cho sản xuất vụ mùa, vụ hè thu đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân ([4]).

1.2 Chăn nuôi, thủy sản: Tình hình sản xuất chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, dịch lợn tai xanh, dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; Thành lập 02 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại Km 4 - Tỉnh lộ 153 và tại thôn Lùng Xa I - Xã Cốc Ly để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc ra vào địa bàn. Ngày 19/4/2012 tại Thôn Khởi Bung - xã Bảo Nhai đã phát sinh dịch lợn tai xanh, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh theo đúng quy định (tiêu hủy 27 con của 05 hộ gia đình với tổng trọng lượng 2.090 Kg, số tiền hỗ trợ tiêu hủy là 79.420.000 đồng).  Tổ chức tiêm phòng vắc xin kỳ I/2012 ở 21/21 xã, thị trấn ([5]). Ngày 06/6/2012 dịch bệnh Tai xanh  phát sinh trên đàn lợn tại 02 thôn xã Bản Cái làm 55 con lợn của 05 hộ gia đình bị mắc bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Bản Cái tổ chức khoanh vùng dập dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng, đồng thời phối hợp với Chi cục Thú Y tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đến nay cơ bản tình hình dịch bệnh đã ổn định. Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện kiểm dịch vận chuyển 99 con trâu, bò, ngựa; kiểm soát giết mổ 2.064 con gia súc các loại. Chỉ đạo Trạm Khuyến nông phối hợp với xã Cốc Ly hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đóng lồng nuôi cá đảm bảo theo đúng kỹ thuật. (đến nay đã hoàn thành 20/ 20 lồng, đã nghiệm thu lồng và nuôi thả cá theo đúng quy trình)

1.3 Công tác khuyến nông: Tăng cường bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn, phòng chống dịch lợn tai xanh, LMLM trên đàn gia súc và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên diện tích cây trồng vụ xuân; Theo dõi, đánh giá, tổng kết các mô hình khuyến nông năm 2011(Mô hình ngô tại Lùng Cải ; Mô hình chè tại xã Tả Văn Chư ; Mô hình Actiso...); Triển khai các mô hình Khuyến nông năm 2012 theo kế hoạch: Mô hình Ngô lai 01ha tại xã Bản Cái; Mô hình trồng gừng tại xã Tà Chải và Na Hối; Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Cốc Ly. Trong 06 tháng  đầu năm cơ quan Khuyến nông đã tổ chức được 64lớp tập huấn KHKT sản xuất nông, lâm nghiệp với 3.529 lượt người tham gia, cấp phát  325 bộ tài liệu, 260 tờ ấn phẩm tuyên truyền...

1.4 Lâm nghiệp: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg; Chỉ thị số  08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006; Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Chính phủ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý BVR, PCCCR tại các thôn trọng điểm trên địa bàn([6]); Trong 06 tháng đầu năm xảy ra 10 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng 05 vụ so với cùng kỳ, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng 3 và tháng 4 trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 vụ cháy rừng làm thiệt hại 5,1 ha (Lùng Cải 3,2ha; Bảo Nhai 1,9ha), UBND huyện đã tiến hành xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

+ Trồng và chăm sóc rừng: Thực hiện chăm sóc đợt 2 đối với diện tích rừng trong kế hoạch chăm sóc năm thứ 2 và năm thứ 3. Chỉ đạo chăm sóc vườn ươm giống cây lâm nghiệp, đảm bảo đủ cây giống chất lượng cho kế hoạch trồng mới 2012 (gieo ươm được 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp các loại). Thực hiện thiết kế 300ha rừng đạt 100%KH (Không tính diện tích rừng giao cho doanh nghiệp trồng). Trồng mới 190ha đạt 63%KH ([7]), dự kiến hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2012 xong trước ngày 30/9/2012.

1.5 Công tác Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai: Ngày 06/3/2012 UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn BCH PCLB & TKCN huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đồng chí thành viên BCH PCLB huyện  rà soát, di chuyển các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở,  lũ ống, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn trước mùa mưa lũ. Ngày 24/4/2012, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập PCLB & TKCN tại xã Nậm Khánh, kết quả đạt loại giỏi. Trong 6 tháng đầu năm mưa lốc kèm theo giông sét đã làm tốc mái 46 hộ gia đình, làm chết 09 con gia súc (trâu, bò), ước thiệt hại 250 triệu đồng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã kiểm tra, xác minh thiệt hại và thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành ([8]).

1.6 Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào danh sách hộ nghèo đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn các xã xây dựng phương án để tổ chức triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ (135, 102) đảm bảo khung thời vụ sản xuất ([9]). Đối với nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Nghị quyết 30a, ngày 06/6/2012, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch, kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện nghị quyết 30a năm 2012, đến nay đã thực hiện: xây mới 10 lò sấy thuốc lá, trồng 16ha gừng và mô hình nuôi các lồng tại xã Cốc Ly (20 lồng). Các nội dung khác đang triển khai theo kế hoạch.

 

                           1.7 Chương trình xây dựng nông thôn mới: Trong 06 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức Hội nghị BCH để ban hành Nghị Quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện thành công Chương trình NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 -2015; Rà soát, kiện toàn BCĐ - BQL xã, Ban phát triển thôn, đồng thời thành lập Tổ điều phối cấp huyện, phân công các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị phụ trách Chương trình XDNTM các xã theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 05 lĩnh vực ưu tiên xây dựng nông thôn mới năm 2012([10]); Phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng tập trung rà soát các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới  theo nội dung văn bản số 937/UBND-NLN ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh; Thực hiện công bố công khai quy hoạch nông thôn mới 16/20 xã, đạt 80%; Xây dựng 20/20 bảng tin về tuyên truyền xây dựng NTM tại các xã; Chỉ đạo niêm yết 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại trụ sở UBND và các các Nhà văn hóa thôn bản; Cấp mới mỗi xã 02 loa cầm tay phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo sửa chữa, bảo dưỡng 14 cụm loa không dây tại xã Tà Chải và Bảo Nhai. Trong; Tổ chức tuyên truyền được 70 buổi về bồi dưỡng kiến thức về XD NTM với 2.500 lượt người tham gia (ngoài ra còn tổ chức lồng ghép với các cuộc họp thôn bản được 217 buổi với 10.500 lượt người tham gia); Thực hiện 02 chuyên mục, 60 tin bài đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã rà soát, thống kê, đăng ký làm đường BTXM ; Sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt ; Duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi; Xây dựng, sửa chữa các điểm trường; Xây dựng các nhà văn hóa thôn bản...([11]); Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức phát động ủng hộ quỹ xây dựng nông, đến nay có 82/91 cơ quan, đơn vị ủng hộ được  284,115 triệu đồng..

2. Sản xuất Công nghiệp - TTCN; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng cơ bản:

2.1 Sản xuất Công nghiệp - TTCN: Các cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nhằm duy trì sản xuất ổn định. Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 27,24 tỷ đồng đạt 38,9%KH; Giá cố định  (năm 1994) đạt 7,08 tỷ đồng đạt 41,6%KH.

2.2 Công tác quản lý đất đai - TN, MT: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện cấp 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 62,5%KH; Phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai, Mường Khương và các Sở, Ban ngành liên quan tổ chức Hội Nghị bàn biện pháp quản lý, khai thác hồ thủy điện Bắc Hà; Phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ cho các xã vùng lòng hồ để quản lý; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn; Thực hiện rà soát các điểm trên sông chảy có khả năng khai thác, tận thu cát, sỏi đề nghị tỉnh và các ban ngành liên quan xem xét cho phép khai thác tận thu để làm đường GTNT theo Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tích cực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường([12]); Tập trung giải quyết những vướng mắc trong GPMB-BTTH các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt việc quản lý đất đai trên địa bàn, theo đúng quy định của Pháp luật.

2.3 Công tác giao thông nông thôn, quản lý đô thị: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện cấp phép xây dựng trên địa bàn thị trấn cho 10 hộ gia đình. Tập trung đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường GTNT năm 2012; Rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ xi măng, ống cống làm đường giao thông nông thôn báo cáo tỉnh và các sở, ngành liên quan theo quy định. Thành lập đội duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

 2.4 Công tác xây dựng cơ bản: Trong 06 tháng đầu năm, các chủ đầu tư chủ yếu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thi công các công trình chuyển tiếp để hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Toàn huyện có 282 công trình([13]). Kế hoạch vốn năm 2012 là 117.036 triệu đồng; Khối lượng thực hiện đạt 39.169 triệu đồng đạt 33,47%KH, bằng 155% so với CK; Giá trị thanh toán 43.908 triệu đồng đồng đạt 37,52%KH, bằng 117% so với CK.

3.  Tài chính - Thương mại và du lịch: 

3.1 Tài chính, tiền tệ: Tổng thu Ngân sách trên địa bàn đến ngày 28/6/2012 đạt 15.881 triệu đồng, đạt 62,5%KH, bằng 176% so với CK, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước là 8.987 triệu đồng, đạt 49,4%KH, bằng 159% so với CK; Tổng thu ngân sách huyện 140.005 triệu đồng, đạt 56,8%KH, bằng 142% so với CK ; Tổng chi ngân sách huyện 113.044 triệu đồng, đạt 45,8%KH, bằng 115% so với CK.

- Hoạt động tín dụng: Các ngân hàng trên địa bàn đã chủ động, tích cực và sử dụng linh hoạt các quy định về lãi suất và tỷ giá ngoại hối phù hợp với quy định của pháp luật; Kiểm soát chặt chẽ nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thấp dư nợ xấu, hạn chế rủi ro; Tổng nguồn vốn huy động các ngân hàng đạt 176.576 triệu đồng, tổng dư nợ các ngân hàng 485.909 triệu đồng (dư nợ cho vay hỗ trợ lãi xuất 241,68 tỷ đồng); Nợ xấu duy trì mức an toàn.

3.2 Thương mại - Du lịch: Tình hình thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện ổn định, các mặt hàng đáp ứng  nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra về VSATTP và chấp hành các quy định về giá tiếp tục được tăng cường. Trong 06 tháng đầu năm, Đội quản lý thị trường số 4 đã độc lập tiến hành kiểm tra 107 lượt cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện 22 lượt cơ sở kinh doanh vi phạm, chủ yếu là các lỗi về: Không niêm yết giá, hàng hết hạn sử dụng, kinh doanh mặt hàng không đúng với giấy phép đăng ký kinh doanh...Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý phạt VPHC, buộc tiêu hủy theo đúng quy định của Pháp luật.

Phát triển du lịch: Lượng khách du lịch đến Bắc Hà trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng cao, lũy kế  từ đầu năm đến nay đã có 86.700 lượt khách (Riêng trong 02 ngày 9- 10/6/2012 đã có khoảng 2 vạn lượt người đến thăm quan và cổ vũ cho giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2012), tăng 15% so với cùng kỳ. Các điểm thu hút chính là Các lễ hội, Chợ văn hóa Bắc Hà, dinh thự Hoàng A Tưởng, các làng du lịch cộng đồng.

4. Văn hóa - xã hội:

4.1. Công tác giáo dục - Đào tạo: Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học luôn được duy trì tốt; Toàn huyện có 75 trường, 838 lớp, 16.115 học sinh; Trong 6 tháng đầu năm có thêm 05 trường đạt chuẩn Quốc gia, lũy kế toàn huyện có 29 trường đạt chuẩn Quốc gia; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được củng cố, duy trì; Tỷ lệ học sinh đạt lực học khá, giỏi ở các cấp học đạt ở mức cao (Trẻ 5 tuổi xếp loại đạt yêu cầu 98,9%; Tiểu học học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 56,7% tăng 3,4% so với CK; THCS học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 32,4%, tăng 1,2% so với CK); Tỷ lệ tốt nghiệp khối PTTH đạt 90,8% (tăng 5,5% so với CK); Đôn đốc việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh theo Quyết định 85, Quyết định 239 đảm bảo kịp thời theo đúng quy định.

4.2 Công tác Y tế - Dân số: Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện có 37 trường hợp/9 xã mắc bệnh tay chân miệng (các trường hợp đến nay đã hoàn toàn ổn định); Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khám chữa bệnh và cung ứng thuốc chữa bệnh, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế (phòng chống lao, phòng chống phong, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...) tiếp tục được triển khai thực hiện tốt ở xã, thị trấn. Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện khám chữa bệnh cho 58.841 lượt người, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 01 tuổi đạt 40,1%KH, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD toàn huyện chiếm 28,0%,  giảm 1,7% so với năm 2011. Công tác dân số - KHHGĐ được duy trì đẩy mạnh; Tỷ lệ thực hiện KHHGD đạt 73,4% so với KH; Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 15,6% giảm 4,7% so với năm 2011; Tỷ lệ giảm sinh đạt 67%KH. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh.

4.3 Công tác Lao động TB&XH: Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm thìn 2012, tổng giá trị là 520,7 triệu đồng; Tiếp nhận, cấp phát 14.805 kg gạo cứu đói trong dịp tết cho 238 hộ/987 khẩu trên địa bàn 18 xã;  Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo cho người khuyết tật năm 2012 (tổng số 20 đối tượng khuyết tật tham gia khám sàng lọc, 06 đối tượng được chỉ định phẫu thuật); Tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các hộ gia đình (238 hộ = 1.025 khẩu = 16.725 Kg) ; Tổng hợp kết quả điều tra người cao tuổi trên địa bàn (tổng số 3.077 người); Rà soát cấp bổ sung 496 thẻ BHYT cho người nghèo năm 2012, lũy kế số thẻ BHYT đã cấp là 41.624 thẻ; Rà soát thống kê hộ nghèo có khó khăn về nhà ở báo cáo tỉnh theo quy định (tổng số 147 hộ). Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong 06 tháng đầu năm đã tạo việc làm mới cho 613 lao động; Phối hợp với công ty Hoàng Lan tuyển lao động tham gia dự án trồng chuối mô tại xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng (8 hộ = 16 lao động đã ký kết hợp đồng lao động); Phối hợp với Công ty Vĩnh Cát sơ tuyển lao động đi làm việc tại Ảrập xê út (có 24 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu, đến nay đã có 06 lao động xuất cảnh); Tổng hợp danh sách các lao động đăng ký học tiếng đi lao động tại Hàn Quốc năm 2012 (52 lao động).

4.4 Văn hoá thông tin - Truyền thanh truyền hình - Thể thao: Tập trung tuyên truyền phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh, huyện, bám sát các định hướng của tỉnh, huyện đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trên người và gia súc; Nghị Quyết TW4; Các hoạt động xây dựng nông thôn mới và giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2012.

Tổ chức thành công các hoạt động Văn hóa- Văn nghệ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn đảm bảo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực, vui tươi, tiết kiệm và lành mạnh như: Lễ hội Say Sán; Lễ hội xuống đồng; Đêm thơ nguyên tiêu; Đặc biệt đã tổ chức thành công giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2012 vào ngày 09-10/6/2012. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, qua kiểm tra đã tiêu hủy 300 băng đĩa các loại, 15 cuốn sách tử vi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện treo 70 băng Zôn, 05 pa nô - áp phích, sản xuất 117 chương trình truyền thanh - truyền hình, tiếp sóng Đài phát thanh Lào Cai 180 giờ (90 giờ tiếng Mông), tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam 7.850 giờ (tại 3 trạm), tiếp sóng chương trình truyền hình Lào Cai 895 giờ. Duy trì, thực hiện tốt công tác luân chuyển đĩa hình xuống cơ sở theo kế hoạch.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:

1. Về hoạt động kỳ họp: 6 tháng đầu năm HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức họp thường kỳ theo đúng Quy định (Họp sơ kết HĐND 06 tháng đầu năm 2012, nhiệm kỳ 2011 -2016, có 10 xã tổ chức bầu PCT xã theo Dự án 600 PCT xã trùng với cuộc họp thường kỳ); Tổ chức 20 cuộc họp HĐND bất thường để Thông qua Nghị Quyết về Xây dựng nông thôn mới. Tổ chức 05 cuộc họp HĐND bất thường để bầu PCT UBND xã theo DA 600 PCT xã (Xã Lùng Cải; Xã Na Hối; Xã Thải Giàng Phố; Xã Bản Phố; Xã Tả Văn Chư). Đến nay UBND huyện đã thực hiện Phê chuẩn kết quả bầu 15 PCT xã theo Dự án 600 PCT xã theo đúng quy định.

2. Hoạt động thường xuyên:

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã duy trì tốt các hoạt động thường xuyên giữa hai kì họp. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong việc chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND cùng cấp thực hiện nghị quyết của HĐND đã đề ra. 

3. Hoạt động giám sát:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐND các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát theo kế hoạch ([14]), tập trung chủ yếu vào các các nội dụng về: Chương trình làm đường bê tông xi măng theo Chương trình xây dựng NTM; Thực hiện Luật Khiếu nại - Tố cáo; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Giám sát chương trình dự án; Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo....

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

6 tháng đầu năm 2012, Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, UBND cùng cấp tổ chức tổ chức các đợt điếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo đúng luật định ([15]). Phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh với cử tri trên địa bàn huyện. Qua tổng hợp các ý kiến của cử tri nhận thấy các ý kiến đều  tập trung kiến nghị về các lĩnh vực:  Đầu tư vốn kéo lưới điện cho nhân dân các thôn trên địa bàn chưa có điện sinh hoạt; Đầu tư đường nước sinh hoạt cho nhân dân; Hỗ trợ giống ngô cho nhân dân trồng vụ ngô đông xuân do đầu năm bị hạn hán; Ngân hàng chính sách xã hội cho nhân dân kéo dài thời hạn vay vốn; Nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới...

5. Hoạt động của các đại biểu HĐND xã:

Đại biểu HĐND cấp xã đã chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, duy trì được mối liên hệ với cử tri, tiếp thu và phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số đại biểu HĐND xã, thị trấn vẫn chưa thể hiện rõ tính chủ động trong hoạt động của HĐND theo nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

                           * Đánh giá chung:

                           Trong 6 tháng đầu năm mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, dịch lợn tai xanh, dịch bệnh LMLM phát sinh gây hại trên đàn gia súc; Xuất hiện dịch chân tay miệng ở trẻ em... Dưới sự chỉ đạo sát sao của thường trực Huyện ủy – UBND huyện, sự vào cuộc của các phòng, ban chuyên môn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì phát triển ổn định: Sản xuất các cây trồng vụ xuân đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; Sản xuất CN - TTCN phát triển ổn định và đều tăng so với CK; Các chủ đầu tư tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, người nghèo... nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân; An ninh, chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những khó khăn, tồn tại: Tình hình thị trường chưa thực sự ổn định vẫn còn biến động về giá của một số mặt hàng (lương thực, thực phẩm) phục vụ nhân dân trong dịp tết;  Một số xã chưa thực sự quan tâm tới công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích chè, diện tích rừng trồng mới năm 2011; Công tác BVR - PCCCR tại một số xã chưa được thực hiện tốt vẫn còn để xảy ra 02 vụ cháy rừng (thiệt hại 5,1ha); Tiến độ xây dựng cơ bản đạt thấp ( khối lượng đạt 33,47%). Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn  tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép, di cư tự do... vẫn còn xảy ra.

 

 

III.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012.

1. Về kinh tế

* Sản xuất nông lâm nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân; Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn  căn cứ vào nông lịch chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ đông xuân 2012 – 2013, triển khai phương án sản xuất tăng vụ ngô hè thu; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân (vùng thấp) làm đất gieo cấy lúa mùa đảm bảo theo đúng khung thời vụ. Tập trung rà soát những nơi có điều kiện khí hậu phù hợp để đẩy mạnh thực hiện tăng vụ hè thu, vụ đông.

- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện, UBND xã Nậm Mòn tiếp tục hướng dẫn nhân dân thu hái và sấy thuốc lá vụ xuân, đồng thời phối hợp với công ty Ngân Hạnh để thu mua sản phẩm cho nhân dân; Tập trung chăm sóc vườm ươm giống đảm bảo cung ứng đủ giống cho sản xuất vụ hè thu, thu đông (43,5ha).

- Chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với UBND xã Na Hối triển khai các mô hình cây dược liệu (Bạch truật, Đương quy, Đinh Lăng...) theo kế hoạch. Chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ động phối hợp với các Sở, Ngành liên quan sớm quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu để phát triển kinh tế, đưa cây dược liệu trở thành cây trồng mũi nhọn của xã vùng cao.

- Chỉ đạo, chăm sóc vườn ươm giống chè, cây lâm nghiệp, có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ giống cho kế hoạch trồng chè, trồng rừng năm 2012; Đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch trồng chè năm 2012 (30ha) chuẩn bị đất để sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tổ chức cuộc diễn tập BVR - PCCCR tại xã Lùng Cải (dự kiến tháng 10/2012).

- Tập trung chỉ đạo triển khai trồng cây ăn quả, rau chuyên canh theo kế hoạch; Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Hướng dẫn nhân dân đốn tỉa cải tạo vườn mận sau khi thu hoạch. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án cải tạo vùng mận Tam hoa, trồng cây ăn quả theo chỉ tiêu giao.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị hóa chất phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh; Chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trong năm 2012 (Vận động nhân dân làm chuồng trại, trồng cỏ, tích trữ rơm rạ vụ mùa...để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông)

- Chỉ đạo UBND các xã tổ chức sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt; nạo vét, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện giải ngân, quyết toán nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí năm 2012, nguồn kinh phí chương trình 135 theo đúng quy định.

- Đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp 30a năm 2012 khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; Đôn đốc các xã hoàn chỉnh phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 (nguồn vốn năm 2011 chuyển 2012) trình UBND huyện phê duyệt để giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định

- Tiếp tục đôn đốc thành viên BCH PCLB huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, các đơn vị đang thi công có lán trại gần sông suối di chuyển ngay đến nơi an toàn. Kiểm tra lại tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn, có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tập trung vào 05 lĩnh vực ưu tiên mà tỉnh đề ra trong năm 2012.

* Công tác quy hoạch, CN - TTCN, XDCB, TNMT:

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn năm 2012.

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư (Công trình: nhà hợp khối Giáo dục - Y tế; Nạo vét lòng hồ Na Cồ; Mở rộng chợ văn hóa Bắc Hà...). Hoàn thành các thủ tục để tiến hành xây dựng các điểm trường mầm non theo kế hoạch; Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện toàn bộ trình tự thủ tục, hồ sơ của các dự án đã được giao các đợt năm 2012.

- Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong GPMB-BTTH các công trình XDCB trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường vào trung tâm xã, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

 * Kế hoạch; Tài chính - tiền tệ; Thương mại, dịch vụ:

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, tổng hợp tham mưu cho UBND huyện đề nghị tỉnh điều chỉnh cho phù hợp; Rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

- Tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động thương mại trên địa bàn. Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phát huy hiệu quả hoạt động các chợ trên địa bàn, đặc biệt bảo tồn và khai thác hiệu quả Chợ văn hóa Bắc Hà.

- Tiếp tục rà soát, thu các khoản nợ đọng thuế (Thuế VAT, thuế đất, phí môi trường...) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tăng thu, tạo nguồn chi cho ngân sách huyện. Tổ chức bán đấu giá đất theo kế hoạch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường các biện pháp  bình ổn giá cả thị trường.

2. Văn hoá xã hội:

- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng hè; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp, sửa chữa các công trình trường, lớp học bị xuống cấp đảm bảo kịp phục vụ cho năm học mới 2012 -2013; Triển khai xây dựng các điểm trường mầm non theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho khai giảng năm học mới 2011 -2012.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các trạm y tế và các phòng khám đa khoa khu vực. Đẩy mạnh công tác tuyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng (chú trọng các dịch bệnh trong mùa hè : Tiêu chảy cấp, bệnh dại, sốt phát ban...); Duy trì thực hiện tốt công tác KCB cho nhân dân, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em.

- Tổ chức kiểm tra việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt tại các xã đảm bảo đúng đối tượng; Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn là người nghèo; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012); Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các công ty xuất khẩu lao động, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài; Xây dựng kế hoạch điều tra, thu thập biến động thông tin cung cầu lao động năm 2012.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, thôn bản; Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, hoàn chỉnh các biển quảng cáo, pa nô, áp phích trên địa bàn.

 

Trên đây là báo cáo tình hình KT-XH 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối  năm 2012 của UBND huyện Bắc Hà./.

 

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- TT Huyện uỷ ;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị;

- LĐ+ CV VPUBND huyện;

- Lưu: VT-LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

(Đã Ký)

 

Thào Seo cấu

 

 

 

     ([1]) Vụ Hè thu và thu đông tổng diện tích đất rà soát, đăng ký 43,5ha/6 thôn/101 hộ gia đình

([2]) Tính đến ngày 18/6/2012, hợp tác xã đã  đã thu mua được 32.880 kg lá tươi, sơ chế được 1.788,8kg cao Actiso, hiện đang tiếp tục thu hoa và củ.

([3]) Đào 30 tấn; Mận Tam Hoa 1.500 tấn

([4]) Tính đến ngày 15/6/2012, Trạm vật tư NN đã cung ứng 34, 3 tấn thóc giống; 20 tấn ngô giống; 1.185 tấn phân bón các loại

([5]) 13.303 liều LMLM ; 13.303 liều THT ; 11. 895 liều vắc xin dịch tả lợn; 2.100 liều vắc xin dại; 1.400 liều vắc xin lợn tai xanh

([6]) Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện công tác Quản lý, BVR - PCCCR cho 47 thôn trọng điểm của 9 xã với 1.814 lượt người tham gia.

([7]) 40ha rừng phòng hộ đạt 27%KH và 150 ha rừng kinh tế đạt 100% KH

([8]) Hỗ trợ 02 hộ bị tốc mái hoàn toàn 2,4 triệu đồng; Hỗ trợ hộ có gia đình bị sét đánh chết 9 con trâu bò 6 triệu đồng; Hỗ trợ trường học 13 triệu đồng.

([9]) Chương trình 135: Tổng kinh phí 5.900 triệu đồng, đến nay đã thực hiện phê duyệt phương án 14/19 xã; đã cấp phát được 7,2 tấn đạm; 38,2 tấn NPK; 8.442 kg giống ngô lai và 3.952 kg giống lúa lai các loại; Chương trình 102: đã cung ứng 18.597 kg giống lúa; 18.817 kg giống ngô.

([10]) 05 lĩnh vực ưu tiên xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Cứng hóa đưỡng GTT; Xây dựng cơ sở vật chất trường học mầm non; Cải tại vệ sinh môi trường nông thôn; Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

([11]) Đối với đăng ký làm đường BTXM năm 2012 là 29 tuyến với chiều dài 28,17km (đăng ký đợt 1 là : 6,78Km) ; Sủa chữa 65 công trình thủy lợi ; 115 công trình cấp nước; xây dựng 20 nhà văn hóa.

([12]) Từ ngày 29/4 đến ngày 05/6/2012, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về NS&VSMT toàn huyện đã thu gom 600m3 rác thải, nạo vét 70 km rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh cơ quan, trồng 150 cây xanh, treo 52 băng zôn.

([13]) Trong 282 công trình có: 169 công trình quyết toán, hoàn thành, chuyển tiếp (46 công trình Quyết toán; 59 công trình hoàn thành; 64 công trình chuyển tiếp); 47 công trình khởi công mới (45 đã hoàn thiện hồ sơ, 02 công trình đang thi công); 66 danh mục chuẩn bị đầu tư.

([14]) Trong 06 tháng đầu năm HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức được 46 cuộc giám sát.

([15]) HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 27 lượt tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã với hơn 650 lượt cử tri tham gia

Văn phòng UBND huyện