Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2011.
(05/01/2012 2:43:14 CH)
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số    338  /BC-UBND

Bắc Hà, ngày  30   tháng  12  năm 2011

    

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2011;

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012

––––––––––––

Thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2011; Quyết định số 23/2011/UBND-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển năm 2011; Chỉ thị số 01/2011CT-UBND ngày 10/1/2011 về một số giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội năm 2011; Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 về giao và điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 huyện Bắc Hà; UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Bắc Hà năm 2011; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/3/2011 về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012, như sau :

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011.

 

  Năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 -2015,  tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp; Trong năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016, tổ chức giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2011. Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như: Rét đậm, rét hại kéo dài; Dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc, tình hình di cư, hồi cư, phụ nữ bỏ địa phương diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Bắc Hà, UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó năm 2011 kinh tế xã hội của huyện phát triển ổn định, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, các chỉ tiêu KT- XH thực hiện hoàn thành góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2011.

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn:

1.1. Trồng trọt: Năm 2011 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh LMLM phát sinh gây hại trên đàn gia súc đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn tập trung lực lượng thực hiện nhiều biện pháp khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do thiên tai gây ra, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tổng diện tích ngô, lúa gieo trồng cả năm 7.516 ha, tăng 435 ha so với cùng kỳ ([1]). Tập trung chỉ đạo nhân dân sử dụng giống mới năng suất cao vào sản xuất, năm 2011 tỷ lệ sử dụng giống lúa mới chiếm 86%, giống ngô lai năng suất cao chiếm 63% tăng 16% so với CK; Đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nhân dân sản xuất tăng vụ, diện tích tăng vụ (trên đất ruộng 01 vụ) là 199ha đạt 132,6%KH, tăng 75ha so với cùng kỳ (Lúa tăng vụ: 47 ha; Ngô tăng vụ 94ha; Thuốc lá tăng vụ 43ha, Lạc 15ha). Bên cạnh đó huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thường xuyên bám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện, phòng trừ các loại sâu bệnh trên cây trồng, do đó năng suất và sản lượng các cây trồng đều tăng cao so với năm 2010. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 25.193 tấn, đạt 110%KH, tăng 2.252 tấn so cùng kỳ, trong đó thóc 9.036 tấn, tăng 385 tấn, ngô 16.157 tấn, tăng 1.867 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 446 kg/người/năm, đạt 109%KH, tăng 33kg/người/năm so cùng kỳ, giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác 27,36 triệu, đạt 109%KH.

- Cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả các loại 985ha ([2]), sản lượng quả tươi đạt 2.638 tấn, đạt 75,5%KH, trong đó riêng sản lượng Mận Tam Hoa 1.800 tấn, chiếm 68% tổng sản lượng quả tươi, giá bình quân 8000đ/kg; Trong năm đã thực hiện trồng mới 74ha cây ăn quả các loại ([3]).

- Cây chè: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện trồng dặm, chăm sóc diện tích chè trồng năm 2010 đảm bảo mật độ theo đúng quy định. Trong năm đã chỉ đạo trồng mới 53ha ([4]) chè tập trung tại 7 xã, đạt 106%KH. Chỉ đạo Trạm Khuyến nông trưng tập 10 cán bộ khuyến nông xã để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân xã Bản Liền, Nậm Khánh kỹ thuật đốn chè, đảm bảo theo đúng khung thời vụ và quy trình kỹ thuật.

- Cây thuốc lá: Tổng diện tích gieo trồng 53,6ha ([5]), đạt 107%KH. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, những tháng đầu năm rét đậm rét hại kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng đối với diện tích cây thuốc lá vụ đông xuân 2010 - 2011. Tổng sản lượng vụ đông xuân 2010 -2011 đạt 43 tấn, trong đó 32% loại 1; 25% loại 2; 22% loại 3; 13% loại 4; 8% loại tận dụng. Ngay từ cuối tháng 7 công ty TNHH Tuấn Anh tổ chức thu mua xong toàn bộ sản phẩm và thanh toán tiền cho nhân dân. Đối với diện tích thuốc lá vụ hè thu thực hiện  10ha tại xã Nậm Mòn, đến nay các hộ gia đình đang tiến hành thu sấy (tính đến 28/12/2011) đã thực hiện thu sấy được 47 lò, năng suất ước đạt  10tạ/ha, chất lượng lá sấy tốt. Vụ đông xuân 2011 -2012, thực hiện gieo trồng gieo trồng 50ha/05 thôn, hiện đã tiến hành gieo ươm giống.

- Cây dược liệu Actysô: Thực hiện trồng 7ha vụ thu đông tại 04 xã (Na Hối; Bản Già; Hoàng Thu Phố; Lùng Phình), cây hiện sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao cây đạt 40-45cm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xưởng chế biến Actyso tại xã Lùng Phình đảm bảo tiến độ phục vụ chế biến diện tích gieo trồng vụ thu đông (7ha).

- Rau đậu các loại: Tổng diện tích gieo trồng 477ha đạt 97%KH huyện, tăng 127ha so với cùng kỳ. Sản suất rau màu vụ đông đã được tích cực triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng hệ số sử dụng đất và thu nhập của người dân.

- Một số loại cây trồng khác: Tiếp tục ổn định sản xuất: cây đậu tương diện tích 539 ha, đạt 98%KH. Cây lạc tổng diện tích gieo trồng 250 ha, đạt 100%KH; Cây sắn tổng diện tích gieo trồng 734ha đạt 111,2%, năng suất đạt 111,4 tạ/ha.

1.2 Chăn nuôi, thủy sản: Đầu năm do diễn biến của tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc đã làm chết 2.346 con gia súc ([6]), do đó tổng đàn gia súc năm 2011 trên địa bàn đã bị ảnh hưởng, so với chỉ tiêu kế hoạch: Đàn trâu giảm 2,2%; Đàn ngựa giảm 0,9%; Đàn lợn giảm 1,4%; Đàn gia cầm giảm 5,9%; Tuy nhiên tổng đàn gia súc (bò, lợn, ngựa) đều tăng so với cùng kỳ năm 2010, cụ thể: Đàn bò 1.964 con, đạt 103,4%KH, tăng 27 con so với CK; Đàn Ngựa 4.275 con, tăng 22 con so với CK; Đàn lợn 36.961 con, tăng 364 con so CK. Để giảm bớt khó khăn, giúp các hộ gia đình khôi phục đàn, UBND huyện đã ứng ngân sách huyện hỗ trợ cho các hộ gia đình có gia súc (lợn) bị tiêu hủy, tổng kinh phí hỗ trợ 388.125.000 đồng. Triển khai thực hiện tốt, kế hoạch hỗ trợ khôi phục đàn gia súc theo phê duyệt của tỉnh, thực hiện hỗ trợ 31 con trâu; 14 con lợn nái ;  Làm mới 350 chuồng trại; Củng cố, sửa chữa 1.023 chuồng trại cho các hộ gia đình có gia súc bị chết rét đầu năm 2011. Công tác kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ tiếp tục được tăng cường ([7]).

Năm 2011, công tác nuôi trồng thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, đến nay diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện 22 ha, đạt 122%KH, sản lượng 20tấn, tăng 8,1% so với năm 2010.

1.3 Công tác khuyến nông: Việc chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các mô hình khuyến nông (mô hình gieo xạ lúa thẳng hàng, mô hình cải tạo diện tích mận tam hoa...) bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để nhân rộng trong những năm tiếp theo. Trong năm đã tổ chức tập huấn KHKT về sản xuất nông, lâm nghiệp cho 8.083 lượt người, cấp phát 6.928 bộ tài liệu kỹ thuật, áp phích tuyên truyền các loại.

1.4. Lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo các xã rà soát, chăm sóc, bảo vệ và trồng dặm diện tích rừng trồng năm 2010, đảm bảo mật độ theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và trồng mới diện tích rừng năm 2011, trong năm đã thực hiện trồng mới 800ha rừng ([8]), đạt 100%KH; Khoanh nuôi bảo vệ 12.886,6 ha, đạt 96,76%KH ([9]). Trong năm đã tổ chức thiết kế, khai thác 458,122m3 gỗ bồ đề tại xã Bảo Nhai và Bản Cái. Tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 31,6%, tăng 0,9% so với CK

Công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường, trong năm đã tổ chức 83 buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại 18 xã với 3.061 lượt người tham gia; Chỉ đạo tổ chức 01 cuộc diễn tập PCCCR tại xã Lầu Thí Ngài, kết quả đạt loại giỏi. Tổ chức cho 531 hộ gia đình/17 thôn/05 xã thực hiện ký cam kết BVR, PCCCR. Do làm tốt công tác tuyên truyền về PCCCR nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng. Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn, trong năm đã kiểm tra lập biên bản 11 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, xử phạt VPHC 35.540.00 đồng, tịch thu 9,918m3 gỗ nhóm II-VIII.

1.5. Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai: Trong năm 2011, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kèm theo giông sét đã gây thiệt hại về người, và tài sản, làm hư hỏng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trường học([10]). Ngay sau khi xảy ra thiên tai BCH PCLB huyện đã chỉ đạo chính quyền cơ sở, các phòng ban của huyện xuống hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại đồng thời chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống ([11]).

1.6 Phát triển nông thôn:

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, tổ chức triển khai rà soát tổng hợp các danh mục đầu tư tại 20/20 xã; Hoàn thiện, xét duyệt lập đồ án quy hoạch nông thôn mới của các xã, đến nay 20/20 xã đã hoàn thiện lập đồ án quy hoạch, trong đó 02 xã đã phê duyệt; 18 xã còn lại đã tổ chức xét duyệt, chờ phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các xã tổ chức phát động phong trào ‘‘Chung sức xây dựng nông thôn mới’’, đến nay 20/20 xã đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ‘‘Chung sức xây dựng nông thôn mới’’, qua phát động phong trào đã thực hiện sửa chữa, làm mới 16,05km đường giao thông liên thôn, ngõ xóm; Làm mới, sửa chữa 13 nhà văn hóa thôn; Xây dựng mới 03 các công trình (01 công trình thủy lợi ; 01 công trình Trạm Y tế ; 01 Cầu BTCT); Nạo vét 388 km kênh mương; vệ sinh toàn bộ đường làng, ngõ xóm([12])...Công tác sắp xếp ổn định dân cư tiếp tục được quan tâm, các hộ gia đình trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét được bố trí sắp xếp di chuyển kịp thời, trong năm đã thực hiện sắp xếp, di chuyển 74 hộ gia đình, đời sống sinh hoạt và sản xuất của các hộ gia đình sau khi được sắp xếp bước đầu được đảm bảo ổn định. Tiếp tục quan tâm đầu tư lưới điện nông thôn, toàn huyện có 142/236 thôn bản có điện lưới Quốc gia, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 69%, tăng 10% so với cùng kỳ. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình thủy lợi tại xã Lùng Phình và Tà Chải, công trình được đưa vào sử dụng đã giúp nhân dân chủ động nguồn nước trong sản xuất, nâng cao hệ số sử dụng đất.

Các chương trình dự án được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện  đảm bảo, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Đối với nguồn vốn sự nghiệp 30a, tổng kinh phí giao 9.153,8 triệu đồng ([13]), ước thực hiện giải ngân đạt 100%KH; Nguồn vốn ủng hộ 650 triệu đồng hỗ trợ gạo cho 186 hộ gia đình tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy, giải ngân đạt 100% KH vốn; Nguồn vốn hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí 1.694 triệu đồng, giải ngân đạt 100%KH; Nguồn vốn hỗ trợ khai hoang ruộng lúa nước, tổng kinh phí giao 1.000 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cho 1.083 hộ gia đình ở 17 xã, giải ngân đạt 100%KH; Nguồn vốn hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp (ARD-SPS): 500,75 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ 12,06 ha Đào pháp, 05 bình phun thuốc BVTV động cơ, 30con ngựa, và  mô hình dự trữ thức ăn cho gia súc.

2. Sản xuất CN-TTCN; Xây dựng cơ bản, Tài nguyên & môi trường:

2.1. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp: Tập trung tháo gỡ những khó khăn giúp các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất CN -TTCN hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao; Trong năm huyện đã phối hợp với Sở Công thương lập và công bố quy hoạch cụm TTCN tại thị trấn Bắc Hà, trên cơ sở quy hoạch từng bước triển khai sắp xếp quy hoạch làng nghề, ngành nghề truyền thống tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 58,18 tỷ đồng, đạt 23,8%KH huyện, tăng 16,4% so với CK, (giá cố định) 15,4 tỷ đồng, đạt 110%KH, tăng 15,8% so với CK. Sản lượng các sản phẩm CN - TTCN trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, cơ bản các sản phẩm chủ yếu đều tăng cao so với cùng kỳ([14]). Trong năm đã thực hiện hỗ trợ 130 triệu đồng (nguồn vốn khuyến công năm 2011) cho 03 cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn.

 2.2 Xây dựng cơ bản : Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và sự năng động trong chỉ đạo điều hành năm 2011, nên trong năm huyện đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới. Đặc biệt trong năm huyện đã tập trung bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, công trình hoàn thành, hạn chế bố trí vốn cho các công trình khởi công mới, khắc phục tình trạng vốn bố trí dàn trải, phân tán để sớm đưa công trình bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Năm 2011, toàn huyện hiện có 267 công trình ([15]), Tổng dự toán được duyệt 698.018 triệu đồng; tổng vốn đã giao 459.806 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2011 là 121.497 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến 27/12/2011 là 102.174 triệu đồng đạt 86,49%KH vốn, giá trị thanh toán 98.160 triệu đồng, đạt 81%KH vốn, bằng 127 % so với năm 2010, ước thực hiện giải ngân đạt 100%KH vốn. (có báo cáo chi tiết riêng).

2.3 Tài nguyên môi trường: Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản được thực hiện đảm bảo theo đúng quy hoạch, trong năm đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 197 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 7,76ha, đạt 197% KH ([16]); Đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45 tổ chức, đạt 100%KH; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2020. Phối hợp với Công ty bán đấu giá tài sản Lào Cai tổ chức bán đấu giá thành công QSD 11 thửa đất tại thị trấn Bắc Hà (trị giá 4.606 triệu đồng); Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn, tổng số tiền thu sử dụng đất năm 2011, trên địa bàn đạt: 6.607 triệu đồng. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng, hoạt động thu gom rác thải, chất thải được quan tâm đầu tư, môi trường sống được cải thiện.

3. Về Tài chính, tiền tệ; Thương mại, dịch vụ:

3.1 Tài chính tiền tệ: Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thường xuyên theo dõi xác định rõ từng địa bàn, từng danh mục, những khoản thu đạt thấp, những khoản thu còn nguồn để đôn đốc thực hiện. Do đó các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 33.526 triệu đồng, đạt 168,5 %KH, tăng 10% so với năm 2010([17]). Tổng thu cân đối ngân sách đạt 20.474 triệu đồng, đạt 161 %KH. Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 249.879 triệu đồng, đạt 104%KH, tăng 13% so với CK; Tổng chi ngân sách huyện đạt 249.879 triệu đồng đạt 104%KH, bằng 113 % so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng: Tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, các ngân hàng trên địa bàn đã  chủ động, tích cực trong công tác huy động vốn, thực hiện tốt chính sách lãi suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn lãi suất kinh doanh, nhất là vay vốn để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng vốn huy động năm 2011 của 02 ngân hàng năm 2011 ước đạt 127,4 tỷ đồng, bằng 85% so với CK; Tổng dư nợ đạt 349 tỷ đồng, bằng 89,2% so với CK; Nợ xấu duy trì ở mức an toàn.

3.2 Thương mại, dịch vụ: Tình hình thị trường trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá quá mức, các mặt hàng chính sách được cung ứng kịp thời, bán đúng giá niêm yết theo quy định của Nhà nước. Giá tiêu dùng các mặt hàng trong các tháng cuối năm có xu hướng giảm nhưng so với cuối năm 2010 vẫn còn ở mức cao. Trong năm Đội quản lý thị trường số 4 đã thực hiện kiểm tra hơn 970 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, qua kiểm tra phát hiện 43 lượt cơ sở buôn bán kinh doanh vi phạm (kinh doanh các mặt hàng đã hết hạn sử dụng, không niêm yết giá bán theo quy định, kinh doanh các mặt hàng cấm...), cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 12.800.000đồng và thu giữ và buộc tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng (giá trị ước khoảng 54.844.000đồng); Ngoài ra, trong năm Đội QLTT số 4 đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý nhắc nhở 24 hộ buôn bán thuốc BVTV, phạt cảnh cáo 2 hộ và thu giữ 129,5 lít thuốc BVTV dạng nước và 13,9 kg thuốc dạng bột không nhãn mác và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

II. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục năm học 2010 -2011 tiếp tục được nâng cao, số học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với cùng kỳ ([18]). Tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt  87,4% (tăng 5 % so với CK), hệ giáo dục thường xuyên đạt 59,5%, tăng 20% so với CK ; Tỷ lệ trẻ em 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 99,7%. Công tác kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện có 801 phòng học, số phòng học tạm chiếm 17,6%, giảm 6,4% so với CK. Đặc biệt trong dịp nghỉ hè năm học 2010 - 2011, huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa chữa ngay 17 điểm trường bị xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập, đến nay 17/17 điểm trường sửa chữa đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Năm học 2011- 2012 toàn huyện có 75 trường học ([19]); Có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 7 trường so với năm học 2009 -2010. Duy trì công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS tại 21 xã thị trấn. Tuy nhiên thực hiện nhiệm vụ năm học còn những tồn tại, hạn chế đó là tỷ lệ huy động học sinh THCS ra lớp còn thấp (99,5%), tỷ lệ chuyên cần chưa thường xuyên, liên tục (Mầm non 98,5% ; Tiểu học 98,7% ; THCS 93,5%); Cơ sở vật chất còn yếu và thiếu, thiếu phòng chức năng, số phòng học tạm còn chiếm tỷ lệ cao17,6% ([20]); Phòng ở cho giáo viên học sinh bán trú chưa đáp ứng đủ so nhu cầu.

2. Công tác y tế, dân số và KHHGĐ: Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tiếp tục được chú trọng quan tâm, các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được đẩy mạnh, triển khai thực hiện. Trong năm trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xẩy ra, thực hiện khám chữa bệnh cho 143.367 lượt người đạt 117,5%KH, trong đó khám BHYT người nghèo là 50.162 lượt người; Duy trì tốt kế hoạch tiêm chủng mở rộng hàng tháng tại 21/21 xã trị trấn; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ  97,1% đạt 100%KH. Thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, trong năm đã thành lập 06 đoàn kiểm tra liên ngành, qua kiểm tra 256 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 64 cơ sở không đảm bảo VSATTP, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý theo quy định. Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản - KHHGD tiếp tục được huyện quan tâm, chỉ đạo; trong năm đã có 7.087 lượt phụ nữ được khám phụ khoa đạt 124,3%KH (điều trị phụ khoa 2.774 lượt người). Tổ chức phúc tra 02 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2011(xã Tả Văn Chư, xã Tả Củ Tỷ) ([21]), lũy kế toàn huyện có 17/21 xã Thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế chiếm 80,9%. Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thực hiện một số chỉ tiêu vẫn còn gặp nhiều khó khăn: tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao 29,7% (giảm 2,2% so với năm 2010), Tỷ lệ giảm sinh 0,9%o, đạt 100%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao 20,31% (tăng 0,21% so với năm 2010)([22]).  

3. Công tác lao động thương binh & xã hội: Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, năm 2011 phát động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 180 triệu đồng, đạt 105,9%KH, xây dựng 05 nhà tình nghĩa cho các đối tượng là người có công; Tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công, các gia đình thuộc diện chính sách; Trao quà của Chủ tịch nước cho 123 đối tượng người có công...Tổng trị giá hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong dịp tết nguyên đán 2010 là trên 459,6 triệu đồng; Tổ chức cấp phát 45,89 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt của Chính phủ, của tỉnh cho các hộ gia đình trong dịp tết nguyên đán ([23]). Triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, trong năm đã thực hiện xóa 05 nhà tạm cho 05 hộ nghèo tại Thị Trấn Bắc Hà (Nhà 167); Hỗ trợ tiền điện theo Quyết định 268/QĐ-TTg là 2.092,86 triệu đồng cho 6.981 hộ nghèo; cấp phát 43.411 thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 giảm 10,07%, tỷ lệ còn lại 49,49%; Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,8% còn 11,44% ([24]). Công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động được chú trọng, trong năm đã tổ chức 09 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng số 289 học viên tham gia đào tạo, đạt 64,5%KH, giải quyết việc làm mới cho 1.256 lao động đạt 118,49% KH, xuất khẩu 65 lao động đi lao động ở nước ngoài ([25]).

4. Văn hóa, thông tin; Truyền thanh - truyền hình; Thể thao - du lịch: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn (Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng năm 2011; Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai...)([26]). Tổ chức thành công hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà lần thứ IV và tham gia hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV, kết quả đạt giải ba toàn đoàn. Tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng cấp huyện lần thứ 8, duy trì, thực hiện tốt công tác luân chuyển đĩa hình xuống cơ sở, duy trì thời lượng tiếp sóng truyền thanh, truyền hình của TW, tỉnh theo đúng quy định. Hoạt động du lịch trên địa bàn huyện năm 2011 tiếp tục được xúc tiến, tăng cường quảng bá do đó lượng khách du lịch đến với Bắc Hà tăng mạnh ước đạt 108.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm 50%, tăng 28.000 lượt khách so với năm 2010 ([27]); Các điểm  thu hút nhiều khách du lịch đến thăm là: Dinh thự Hoàng A Tưởng; Chợ Văn hóa Bắc Hà; Các làng du lịch cộng đồng.

5. Thực hiện các chính sách dân tộc: Năm 2011, huyện đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung thi đua lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong năm huyện đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ giống ngô lai, lúa lai năng suất cao ([28])... Do đó đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn từng bước được cải thiện tỷ lệ hộ nghèo giảm 10,07% so với năm 2010, số hộ được sử dụng nước sinh hoạt HVS đạt 76%, tăng 2% so với CK, an ninh nông thôn được giữ vững.

 

III. CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ - QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG - GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG :

                        1 An ninh, chính trị : Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện trong năm tiếp tục được duy trì ổn định; Triển khai thực hiện các kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, điều tra án, bắt giữ kịp thời các đối tượng gây án; Các vụ việc liên quan an ninh nông thôn được giải quyết kịp thời, không để tình hình phức tạp. Năm 2011, mặc dù huyện đã tập trung chỉ đạo ngăn chặn nhưng tình hình di cư, hồi cư, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm, có 287 trường hợp ở 11 xã  ([29])  xuất cảnh trái phép sang TQ làm thuê, tăng 263 trường hợp so với CK; Nhập cảnh trái phép 22 trường hợp, tăng 14 trường hợp so với CK; Di cư tự do 58 hộ 288 khẩu và 7 khẩu lẻ  ([30]), tăng 49 hộ 217 khẩu so với cùng kỳ; Di cư đến 01 hộ 04 khẩu (di cư từ tỉnh ĐăkLắc về thôn Minh Hà xã Cốc Lầu); Hồi cư 67 hộ 340 khẩu và 07 khẩu lẻ, tăng 36 hộ 210 khẩu so với CK; Phụ nữ bỏ địa phương đi không rõ lý do 92 trường hợp, tăng 46 trường hợp so với năm 2010; Phụ nữ bỏ địa phương sang Trung Quốc lấy chồng 15 trường hợp, tăng 9 trường hợp so với CK. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức Quốc tế, trong năm đã có 05 đoàn khách, 38 người thuộc các tổ chức phi Chính phủ đến thăm và làm việc tại huyện. Trên địa bàn huyện có 55 hộ, 157 khẩu hoạt động đạo Công giáo; Có 978hộ/5.553khẩu/74thôn/16xã hoạt động đạo tin lành ([31]), tăng 48 hộ, 326 khẩu so với năm 2010. Trong năm, tổng số vụ việc liên quan đến trật tự xã hội 54 vụ (trong đó: 33 vụ phạm pháp hình sự ; 02 vụ phạm pháp ma túy; 19 vụ việc tai tệ nạn xã hội), làm chết 14 người, bị thương 04 người, lừa đảo chiếm đoạt 13 tỷ đồng, 46,5 chỉ vàng và mất 1 số tài sản khác, giảm 17 vụ việc và 13 người chết so với năm 2010. Đặc biệt tình hình tham gia giao thông đã giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ (trong năm xảy ra 04 vụ TNGT làm 04 người chết và 02 người bị thương giảm 08 vụ và 08 người chết so với CK).

                2 Công tác quân sự, Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ trong các ngày lễ, tết, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016; Công tác quân sự địa phương được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Năm 2011, chỉ đạo 04 xã luyện tập kế hoạch chiến đấu trị an, kết quả 04/04 xã đạt loại khá; Chỉ đạo 04 xã diễn tập chiến đấu trị an, kết quả 03/04 xã đạt loại giỏi, 01 xã đạt loại khá; Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng (211 đồng chí); Tổ chức thực hiện nghiêm công tác khám tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2011, quân số 60/60 công dân đạt 100%KH. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được quan tâm, tổ chức huấn luyện cụm DQTV (3/3 cụm, quân số 246/272 đồng chí đạt 96%KH); Tổ chức, tiếp nhận 49 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, và sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của huyện.

                3. Công tác thanh tra; tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ; Phòng chống tham nhũng:

                Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo. Năm 2011, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra (04 cuộc thanh tra theo kế hoạch ; 01 cuộc thanh tra đột xuất, số đơn vị được thanh tra 07 đơn vị), qua thanh tra đã phát hiện 06 đơn vị sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 147.479.875 đồng ([32]). Công tác tiếp dân được thực hiện duy trì thường xuyên, theo đúng quy định của pháp luật; Trong năm đã thực hiện tiếp 483 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị ([33]), tăng 65 lượt so với cùng kỳ; Tổng số đơn thư tiếp nhận 254 đơn, giảm 33 đơn thư so với năm 2010, nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu về lĩnh vực đất đai (35,8%). Tất cả các ý kiến kiến nghị, phán ánh, các đơn thư khiếu nại tố cáo đều được UBND huyện trả lời, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

                4. Công tác Tư pháp - Thi hành án: Hoàn thành 02 đợt tuyên truyền pháp luật theo KH giao; Tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo theo đúng quy định của luật. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung 206 bản hương ước, quy ước thôn bản, của 18 xã; Đồng thời thực hiện tốt công tác chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử và công tác hòa giải ([34]). Công tác thi hành án đã có nhiều cố gắng, cơ bản số vụ việc mới phát sinh đều được thi hành xong, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật([35]).

                5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng:

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 an toàn, tiết kiệm đúng luật với 100% cử tri tham gia bầu cử; Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp HĐND theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng, điều động, luân chuyển bổ nhiệm công chức viên chức theo đúng quy trình, quy định của pháp luật ([36]); Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung giai đoạn tiếp theo của Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính theo cơ chế 01 cửa, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các cơ quan, đơn vị; Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trên địa bàn huyện. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện (công tác thi đua khen thưởng năm 2011 có báo cáo chi tiết riêng)

Đánh giá chung: Năm 2011, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đầu năm rét đậm rét hại kéo dài, dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự vào cuộc của các phòng, ban chuyên môn tình hình kinh tế - xã hội  năm 2011 tiếp tục duy trì  mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,8%; Cơ cấu các ngành, cụ thể là: Ngành nông, lâm nghiệp đạt 445.505 triệu đồng, chiếm 51,6%; Công nghiệp - xây dựng đạt 186.500 triệu đồng, chiếm 21,6%; Dịch vụ - du lịch 230.000 triệu đồng, chiếm 26,8%.  Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 25.193 tấn tăng 2.252 tấn so với CK. Lương thực bình quân đầu người đạt 446 kg, tăng 33kg so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,5 triệu đồng tăng 0,9 triệu đồng; Giá trị  sản xuất trên 01 đơn vị diện tích  canh tác đạt 27,36 triệu đồng/ha đạt 109% KH, tăng 5,4 triệu đồng/ha so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 10,07% so với năm 2010, công tác an sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và tiếp tục phát triển; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến; hoạt động đối ngoại bước đầu đạt được kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

                Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế xã hội năm 2011, vẫn còn một số khó khăn tồn tại: Do ảnh hưởng của rét đậm rét hại, dịch bệnh LMLM đã làm cho 2.069 con gia súc bị chết rét (chiếm 9,1%  tổng đàn) và tiêu hủy 277 con lợn, cho nên chỉ tiêu về tổng đàn gia súc (đàn trâu, đàn lợn) chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (giá thực tế) đạt thấp, nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các công trình thủy điện trên địa bàn hoàn thành chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; Đặc biệt tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã được huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh so với năm 2010, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đề ra; Công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, tiến độ triển khai chậm (Công trình nhà hợp khối giáo dục - y tế; Đường tỉnh lộ 153; Đường vành đai...), bên cạnh đó một số cơ chế chính sách của TW, tỉnh  thay đổi nên còn vướng mắc trong việc thi công công trình, thanh quyết toán nguồn vốn xây dựng cơ bản. Trật tự xã hội, an ninh nông thôn trong năm trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp tình trạng di cư tự do, hồi cư, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do...tăng cao đột biến so với cùng kỳ. Công tác tổ chức cán bộ đã được quan tâm, tuy nhiên năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công chức vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2012

I. Nhận định tình hình:

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010-2015), trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 của cả nước còn khó khăn, kinh tế thế giới nhiều biến động khó lường. Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Đối với huyện Bắc Hà việc phát triển kinh tế xã hội năm 2012 có những thời cơ thuận lợi đan xen  những khó khăn, thách thức đòi hỏi chính quyền các cấp trong huyện cần nắm chắc để chủ động điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế của cả nước đang có xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô từng bước được cải thiện, thị trường hàng hóa bước đầu khôi phục đà tăng trưởng.

- Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư hỗ trợ đối với các huyện miền núi đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Quyết định 102/QĐ-TTg, các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, giáo dục...Một số nhà máy thủy điện trên địa bàn đã hoàn thành đi vào hoạt động.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, đầu tư, đó sẽ là động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn.

- Du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện trong những năm qua đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, nên Bắc Hà là một trong những địa phương đang có sức thu hút khách du lịch khá lớn.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội; quần chúng nhân dân luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                2. Khó khăn:

                - Dự báo tình hình thời tiết năm 2012, tiếp tục diễn biến bất thường, hạn hán cục bộ, rét đậm, rét hại, có thể xảy ra trong những tháng đầu năm  sẽ ảnh hướng lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp và đời sống của nhân dân.

                -  Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bùng phát, lây lan trên diện rộng.

                - Cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình công cộng về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt còn thiếu thốn; Tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

- Trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cán bộ cơ sở; Trình độ dân trí hạn chế, phong tục tập quán sản xuất của một bộ phận dân cư còn rất lạc hậu, chưa chủ động phát huy nội lực, còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Tình trạng di dịch cư, hồi cư, truyền đạo trái pháp luật, tội phạm, tai tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO.

Năm 2011 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2011-2015, có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu KT- XH để hoàn thành cả giai đoạn  2011-2015, do đó năm 2012, cần phải tập trung đẩy mạnh gắn các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ , các Nghị quyết, chương trình của TW, của tỉnh và đặc biệt là 05 Chương trình và 12 Đề án của BCH Đảng bộ huyện để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Coi phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, lấy phát triển du lịch, dịch vụ là mũi nhọn, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ( ưu tiên đầu tư 2 xã Bảo Nhai, Tà Chải để đến năm 2015 đạt tiêu chí nông thôn mới). Tiếp tục rà soát mở rộng vùng sản xuất hàng hóa; vùng trồng chè, trồng thuốc lá, trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu tại các xã có điều kiện; Quan tâm kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, xây dựng, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; Chấn chỉnh công tác quản lý khai thác sử dụng, bảo vệ công trình hiệu quả. Thực hiện cứng hóa đường giao thông liên gia, ngõ xóm. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng diện tích sử dụng giống mới năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất/đơn vị canh tác.

Tập trung khôi phục, phát triển chăn nuôi đàn gia súc để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo ra sản phẩm hàng hoá; Nghiên cứu có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thuỷ sản để khai thác diện tích mặt nước (nhất là chính sách khuyến khích phát triển nuôi cá lồng tại các khu vực lòng hồ thủy điện). Tập trung, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, tăng nhanh tỷ lệ tán che phủ rừng trên địa bàn.

Phát triển thương mại du lịch, dịch vụ nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn vốn để hoàn thành dứt điểm công trình trọng điểm trên địa bàn khu vực thị trấn (Mở rộng chợ văn hóa Bắc Hà; Nhà thiếu nhi; Hồ, công viên Na Cồ....).

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để sửa chữa, nâng cấp, xây mới phòng học thay thế các phòng học tạm; xây dựng nhà ở học sinh bán trú và nhà công vụ cho giáo viên đảm bảo công tác dạy và học; Tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; Thực hiên tốt công tác y tế học đường; Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y, bác sỹ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; Tập trung giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. 

III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012:

3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2012:

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP trên 13 %/năm.

(2) Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông - Lâm nghiệp khoảng 52%; Công nghiệp - Xây dựng khoảng 24 %; Du lịch-Dịch vụ khoảng 24 %.

(3) GDP bình quân đầu người  12 triệu đồng;

(4) Sản xuất nông lâm nghiệp;

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 26.595 tấn, tăng 1.402 tấn so với năm 2011, trong đó thóc 9.516 tấn, ngô 17.079 tấn; Lương thực bình quân đầu người 461kg/ người/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp 30 triệu/ha đất canh tác.

- Diện tích lúa ruộng 2.185 ha, tăng 44 ha so năm 2011;

- Ngô cả năm diện tích 5.260 ha, trong đó ngô lai chiếm trên 70% diện tích, tăng khoảng 7% năm 2011.

- Trồng mới 80ha thuốc lá và trên  20ha Actysô

- Trồng mới 30 ha chè, trồng rừng tập trung 400 ha; tỷ lệ che phủ rừng 32,22%.

- Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5%, đàn gia cầm 4%,

 (5) Giá trị sản xuất TTCN (giá cố định) 17 tỷ đồng.

(6) Giao đất, cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình 80 giấy, cho tổ chức 40 giấy.

(7) Tổng thu ngân sách trên địa bàn 29.100 triệu đồng, trong đó thu cân đối 21.900 triệu đồng. Tổng chi ngân sách 250.205 triệu đồng.

 (7) Giáo dục- đào tạo;  Duy trì phổ cập THCS, phấn đấu tỷ lệ trẻ em 6-14 tuổi đến trường đạt 99,7%;  Tuyển mới 70 học sinh trường PTDT nội trú THCS- THPT.

(8) Y tế; Duy trì 130 giường bệnh ở cả 3 tuyến, phấn đấu tỷ lệ giảm sinh 0,9%o, tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đầy đủ 100%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 2%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2,8%; kế hoạch hóa gia đình 3.405 người.

(9) Văn hóa; phấn đấu số gia đình văn hóa 6.505 hộ, 105 thôn bản văn hóa; thông tin lưu động 60 buổi, chiếu phim lưu động 55 buổi, băng đĩa gửi cơ sở 36 băng.

(10) XĐGN; Số lao động được giải quyết việc làm trong năm 1.300 người; tỷ lệ giảm nghèo 7,4%, tỷ lệ đói nghèo còn lại  42,54%.

3.2.  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

3.2.1 Về kinh tế:

Tập trung nguồn lực đầu tư cho 02 xã điểm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ (tăng vụ lúa xuân, ngô xuân sớm, ngô hè thu...). Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong sản xuất rau, an toàn, rau bản địa và cây dược liệu.

Thực hiện đầu tư, thâm canh tăng năng suất diện tích chè hiện có, trồng mới 30 ha chè tập trung; Ổn định vùng trồng cây thuốc lá 2 vụ tại xã Nậm mòn (Tổng diện tích 80ha); Phát triển diện tích gieo trồng cây đậu tương (Tập trung gieo trồng cây đậu tương xen với diện tích chè trồng mới năm 2010; 2011 đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản để cải tạo đất); Rà soát, đánh giá mô hình trồng cây dược liệu tại các xã năm 2011 để nhân rộng trong năm 2012.

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương, thuỷ lợi, đảm bảo tưới tiêu, để thâm canh tăng vụ trên diện tích lúa hiện có.

Tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc trâu, ngựa tăng 5%/năm; gia cầm tăng 4%/năm; đàn lợn tăng 5%/năm, quy hoạch bãi chăn thả gia súc, bố trí đất trồng cỏ, xác định cơ cấu đàn phù hợp từng vùng để đầu tư trọng điểm; Phát triển nuôi các lồng tại lòng hồ thủy điện Bắc Hà theo hướng bền vững.

Hoàn thành chỉ tiêu trồng mới rừng năm 2012; làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng hiện có; Tập trung rà soát quỹ đất điều chỉnh, bổ sung diện tích rừng cho phù hợp thực tế của địa phương; Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ nhằm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh.

Phát triển mạnh sản xuất, chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp, hoàn thành xưởng chế biến chè tại xã Lùng Phình, các trạm thu mua chè búp tươi tại xã Tả Củ Tỷ, Nậm Khánh.

Triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí dân cư tại các điểm sắp xếp dân cư tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt sắp xếp dân cư tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và sắp xếp dân cư theo tiêu chí nông thôn mới.

Triển khai đầu tư xây dựng cụm TTCN & làng nghề truyền thống tại Thị trấn Bắc hà theo quy hoạch đã được phê duyệt. Triển khai quy hoạch cụm TTCN các xã vùng hạ huyện tại xã Bảo Nhai.

Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các Dự án đầu tư, nhất là các dự án về thủy điện.

Tập trung giải quyết các khó khăn về vốn, mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn; Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn (Mở rộng chợ Văn hóa Bắc Hà giai đoạn II; Nhà hợp khối Y tế - Giáo dục; Công viên hồ Na Cồ...).

3.2.2 Về Văn hóa xã hội:

Giáo dục: Tiếp tục duy trì bền vững phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; Triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non 01 năm cho trẻ 5 tuổi; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất (kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng nhà ở giáo viên và nhà ở học sinh bán trú. Chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ; Đồng thời quan tâm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Y tế: Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, đảm bảo ATVSTP cho người sử dụng. Tập trung các biện pháp giảm tỷ lệ trẻ em SDD và phụ nữ sinh con thứ 3.

Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 7,4.%; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm  thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.; Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công trên địa bàn.

Văn hóa - Thể dục, thể thao - Phát thanh, truyền hình: Tăng cường công tác xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa tại các xã; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng về cơ sở, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy và duy trì được các phong trào hoạt động thường xuyên, sâu rộng tại cơ sở. Đầu tư, sửa chữa các cụm loa truyền thanh không dây tại các cụm xã, tăng thời lượng phát thanh truyền hình bằng tiếng địa phương.

3.2.3. Về công tác nội chính:

Đảm bảo An ninh quốc phòng; Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, quan tâm an ninh nông thôn, vấn đề tôn giáo và vấn đề di cư tự do. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân để tạo môi trường xã hội ổn định. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, cán bộ công chức trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước từ huyện đến xã; Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và các cơ quan hành chính nhà nước. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, sơ kết, tổng kết đánh giá khen thưởng kịp thời.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2011; mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của UBND huyện ./.

 

 

 Nơi nhận:                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- TT UBND tỉnh;                                                                           CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TTHU; UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;                                                                                                          (Đã ký)

- Các xã, thị trấn;

- Lưu: VT-LT.

 

                                                                               

                                                                              Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 ([1]) Diện tích lúa gieo trồng 2.391 ha, tăng 15 ha so với CK, đạt 117%KH, trong đó lúa xuân 282 ha, tăng 26 ha, năng xuất 46,3 tạ, tăng 1,1 tạ/ha, lúa mùa 1.859 ha, đạt 100,4%KH, tăng 39 ha, năng xuất 40,23 tạ, tăng 0,73 tạ/ha so CK;  Lúa nương 250 ha, đạt 100%KH, năng xuất 10 tạ/ha, giảm 50 ha so CK; Cây ngô tổng diện tích gieo trồng 5.125ha, tăng 420 ha so CK, đạt 108%KH, trong đó ngô xuân 278ha đạt 100,6%KH tăng 68ha so với CK, năng suất 30,25tạ/ha (tăng 2,15 tạ/ha so với CK); Ngô chính vụ 4.032ha/4020ha đạt 100,3%KH tăng 27ha, năng suất đạt 31,7 tạ/ha , tăng 1,2 tạ/ha so với CK; Ngô hè thu 815ha đạt 116%KH (tăng 325 ha so với CK), năng suất đạt 30,8 tạ/ha.

([2]) Tổng diện tích cây ăn quả 1.018ha, trong đó mơ, mận tam hoa 606ha; Nhãn vải 208ha; 171ha cây ăn quả các loại khác .

([3]) Trồng mới 74ha cây ăn quả, trong đó:12 hađào pháp; 30 ha mận tam hoa; 25 ha chanh tứ quý; 07ha Na

([4]) Tổng diện tích chè trồng mới tập trung 53ha, trong đó Nậm Khánh 04ha; Bản Liền 07ha; Tả Củ Tỷ 05ha; Lùng Phình 08ha; Lầu Thí Ngài 05ha; Hoàng Thu Phố 06ha; Tả Văn Chư 18ha.

([5]) Vụ đông xuân  43,6ha (Nậm Mòn 40ha, Tả Văn Chư 03ha, Bảo Nhai 0,6ha); Vụ Hè thu 10ha (xã Nậm Mòn)

([6]) Rét đậm, rét hại đã làm chết 2.069 con gia súc (trâu 891 con, nghé 1.107 con, bò 17 con, bê 13 con,  ngựa 41 con); Dịch bệnh LMLM đã tiêu hủy 277 con lợn = 15.525kg của 21 hộ gia đình.

([7])  Trong năm đã kiểm dịch vận chuyển 692 con gia súc, kiểm soát giết mổ 4.757 con gia súc (trâu, bò ngựa, lợn.

([8]) Trồng mới 800ha rừng, trong đó: Rừng sản xuất 650ha đạt 100%KH, rừng phòng hộ 150ha, đạt 100%KH

([9]) Khoang nuôi bảo vệ 12.886,6/13.318 đạt 99,76%KH, là do một số diện tích rừng phòng hộ chuyển đổi sang rừng sản xuất không trong hạn mức đầu tư là 431ha

([10]) Mưa lớn kèm theo giông sét đã làm chết 02 người, chết 04 con trâu; sập đổ hoàn toàn 03 nhà , tốc mái 78 nhà, vùi lấp 4,65ha lúa, 11,2ha ngô, cuốn trôi 13 con lợn, 01 cầu vào trường tiểu học 2 xã Nậm Lúc; mưa lũ phá hỏng 30m kênh mương, 11,5m ống thép D300, 72m ống thép D200; Sạt lở nhiều tuyến đường giao thông ước khoảng 2.300m3 đất đá ...ước thiệt hại do mưa lũ gây ra  khoảng 4.000 triệu đồng.

([11]) Hỗ trợ 3 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn mỗi hộ 7 triệu đồng; Hỗ trợ tiền mai táng phí cho 02 hộ gia đình có người bị sét đánh với số tiền 4,5 triệu đồng/hộ, sửa chữa trường học Bảo Nhai A  với số tiền 33 triệu đồng.

([12])  Qua phong trào phát động xây dựng nông thôn mới đã sửa chữa, mở mới, bê tông hóa được 16,49Km đường giao thông (Làm đường BTXM 4,5 Km; Mở mới 4,6 Km; Sửa chữa 7,39Km); Làm mới, sửa chữa 13 nhà văn hóa thôn (àm mới 12 nhà, sửa chữa 01 nhà); Xây dựng mới 03 công trình Duy tu bảo dưỡng 388 km kênh mương, Vệ sinh toàn bộ  đường làng, ngõ xóm. Qua phát động đã ủng hộ được 721.802.000 đồng  tiền mặt (Nhà nước 210 triệu; Doanh nghiệp 305 triệu; Nhân dân 206,8 triệu đồng) và 214 tấn xi măng; 1.028 m3 cát, đá, sỏi; 12 m3 bê tông; 9 ca máy xúc; Hiến 240m2 đất.

([13]) Tổng vốn sự nghiệp 30a năm 2011 là 9.153,8 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ chuyển đổi 5.218,8  triệu đồng/4.000 lượt hộ; Hỗ trợ chuồng trại 456 triệu/400 hộ; Hỗ trợ công tác khuyến nông 1.582 triệu đồng; Hỗ trợ mô hình khuyến nông 1.692 triệu đồng; Hỗ trợ xúc tiến thương mại 100 triệu đồng; Hỗ trợ truyền thông, xuất khẩu lao động 105 triệu đồng.

([14]) Khai thác đá 39.500 m3, tăng 14,08% so với CK; Gạch xỉ 3.777.000 viên, tăng 65% so với CK; Nông cụ cầm tay 26.200 cái, tăng 29% so với CK..

([15]) Toàn huyện có 267 công trình, trong đó, 221 công trình hoàn thành chuyển tiếp, 46 công trình khởi công mới

([16]) Cấp GCN QSD đất 197 giấy với diện tích 7,76ha, trong đó: Đất tại đô thị 154 giấy (Chuyển nhượng QSD đất 72 giấy ; Cấp lại QSD đất 82 giấy; Giao đất TĐC cho 32 trường hợp ); Đất nông thôn 43 giấy, với 5,21ha.

([17]) Nguồn thu tăng cao chủ yếu là thu từ tiền sử dụng đất 6.607 triệu đồng, ghi thu viện phí ước thực hiện 13.800 triệu đồng...

([18]) Trẻ 5 tuổi xếp loại đạt yêu cầu 98,5%, tăng 1,8%; Tiểu học học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 53,4%; THCS học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 43%, tăng 12,2% so với năm học 2009 - 2010. 

([19]) Toàn huyện có 75 trường học, trong đó: Khối phòng GD&ĐT quản lý là 71 trường với 768 lớp, 14.175 học sinh; Khối trực thuộc 04 trường: 56 lớp với 2.002 học sinh.

([20]) Còn thiếu 151 phòng ở học sinh bán trú, 168 nhà ở giáo viên so  với nhu cầu hiện nay; 141 phòng học tạm.

([21]) Qua chẩm điểm theo tiêu chí mới thì  02 xã Tả Văn Chư và Tả Củ Tỷ thì 02 xã vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2012.

([22])  Trong năm có 265 trường hợp phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên, các xã có phụ nữ sinh con thứ 3 cao: Thải Giàng phố 47 trường hợp; Hoàng Thu phố 42 trường hợp; Lùng Cải 18 trường hợp.

([23]) Thực hiện 02 đợt tiếp nhận và hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt với 45,89 tấn (Đợt 1 tiếp nhận 21,35 tấn hỗ trợ cho 495hộ/2.135khẩu; Đợt 2 tiếp nhận 24,54 tấn hỗ trợ cho 351hộ/1.636khẩu)

([24]) Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011: Tổng số hộ trên địa bàn 12.0001 hộ, tổng số hộ nghèo 5.933 hộ chiếm 49,94%, giảm 997 hộ nghèo tương đương 10,07% so với CK; Số hộ cận nghèo 1.373 hộ chiếm 11,44%, giảm 169 hộ tương đương 1,8% co với CK.

([25]) Xuất khẩu 65 lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: Nhật bản 02; Malaysia 25, Ả Rập xê út 38

([26]) Năm 2011, đã thực hiện cắt, dán, treo 225 lượt băng Zôn; Thông tin lưu đông 65 buổi đạt 108%KH; Hoạt động văn nghệ quần chúng 60 buổi đạt 100% KH.

([27])  Riêng trong 02 ngày 28-29/5/2011 đã có khoảng trên 15.000 lượt khách du lịch đến thăm quan và cổ vũ cho giải đua ngựa huyện Bắc Hà mở rộng năm 2011.

([28]) Hỗ trợ 05 công trình nước sinh hoạt (theo QĐ 1592) với tổng dự toán được duyệt 4,6 tỷ đồng; Hỗ trợ 244,9 tấn giống ngô lai, 18,5 tấn giống lúa lai với tổng kinh phí 3,45 tỷ đồng (QĐ 102/2009/QĐ-TTg); Hỗ trợ thực hiệnQĐ 112&101/QĐ-TTg là 7,76 tỷ đồng.

([29]) 287 trường hợp ở 11 xã  xuất cảnh trái phép sang TQ làm thuê gồm: Na Hối 9; Cốc Lầu 10; Nậm Mòn 33; Hoàng Thu Phố 54; Lùng Phình 60; Tả Văn Chư 5; Thải Giàng Phố 6; Lùng cải 17; Nậm Đét 68; Cốc Ly 17; Bản Phố 8.

([30]) Di cư tự do 58 hộ 288 khẩu và 7 khẩu lẻ di cư đi các tỉnh: ĐăkLắc 05hộ 23 khẩu và 06 khẩu lẻ; Đắc Nông 02 hộ 10 khẩu; Tuyên Quang 01 hộ 04 khẩu; Lai Châu 01 hộ 05 khẩu và 01 khẩu lẻ; Điện Biên 49 hộ 24 khẩu.

([31]) Trong 957 hộ, 5.335 khẩu  hoạt động đạo tin lành, trong đó có 900 hộ, 5.268 khẩu hoạt động đạo trái pháp luật

([32]) Tổng số cuộc thanh tra 05 cuộc, trong đó: Thanh tra về lĩnh vực ngân sách xã 02 cuộc tại xã Bảo Nhai và Cốc Lầu, qua thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách 125.718.500 đồng; Thanh tra việc sử dụng ngân sách huyện 02 cuộc tại Phòng Kinh tế và BQL chợ VH Bắc Hà, qua thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách 13.959.000 đồng; Thanh tra về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 01 cuộc tại DN tư nhân Thuận Ngân, qua thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách 7.802.375 đồng.

([33]) UBND huyện tiếp 14 lượt; Phòng ban tiếp 197 lượt; UBND các xã, thị trấn tiếp 272 lượt, các khiếu nại, phản ánh chủ yếu về lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách.

([34]) Tổng số việc  chứng thực 11.930 việc;  Đăng ký khai sinh 1.828 trường hợp; Kết hôn 213 đôi; Tiếp nhận 130 việc hoà giải, hòa giải thành 88 việc, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 39 việc.

([35]) Tổng số vụ việc phải thi hành án là  247 vụ, việc, tăng 06 vụ việc so với CK, trong đó: Số việc thụ lý mới 208, tăng 05 vụ việc so với CK ;  Số cũ chuyển sang 39, đã thi hành xong 199 việc, 38 việc chuyển sang 2012. Tổng số tiền phải thi hành 707.247.768 đồng.

([36]) Trong năm đã tuyển dụng và phân công nhiệm vụ cho 80 giáo viên; Tiếp nhận và điều động 21 công chức, viên chức; Luân chuyển 94 giáo viên và 09 nhân viên trường học; Điều động luận chuyển 11 công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn.

Văn phòng UBND huyện Bắc Hà