Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011
(12/10/2011 11:10:05 CH)
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

             –––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  234  /BC-UBND

 

Bắc Hà, ngày 21  tháng 9  năm 2011

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm;

Phương hướng nhiệm vụ  3 tháng  cuối năm 2011

 Năm 2011, là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2011 các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhiều công trình trọng điểm đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Đầu năm thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh LMLM phát sinh trên đàn gia súc làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 9 tháng đầu năm 2011, kết quả cụ thể như sau:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

1. Về sản xuất Nông Lâm nghiệp:

1.1. Trồng trọt:

- Cây lúa: Lúa xuân đã gieo cấy 282ha/250ha đạt 112,8%KH tăng 26 ha so với cùng kỳ, năng suất đạt 46,31tạ/ha (tăng 1,01 tạ/ha so với CK); Lúa mùa gieo cấy 1859ha/1850ha đạt 100,4%KH, tăng 39ha so với CK, thu hoạch 300ha/1859ha đạt 16,1%KH, năng suất ước đạt 40,21 tạ/ha (diện tích lúa mùa ở các xã vùng hạ huyện cây đang ở thời kỳ vào chắc).

- Cây ngô: Ngô xuân diện tích gieo trồng 278ha/260ha đạt 100,6%KH tăng 68ha so với CK, năng suất 30,25tạ/ha (tăng 2,15 tạ/ha so với CK); Ngô chính vụ 4.032ha/4020ha đạt 100,3%KH tăng 27ha (tỷ lệ giống ngô lai tăng 8,4% so với cùng kỳ), năng suất đạt 31,7 tạ/ha (tăng 1,2 tạ/ha so với CK); Ngô hè thu gieo trồng 893ha/700ha đạt 128%KH (tăng 403 ha so với CK).

- Cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc): Đậu tương gieo trồng 550ha/550ha đạt 100%KH (trong đó đậu tương xuân 264/264ha đạt 100%KH, năng suất 10 tạ/ha); Cây lạc gieo trồng 250ha/250ha đạt 100% KH (trong đó lạc xuân gieo trồng 115ha, năng suất đạt 10tạ/ha).

 - Cây chè:  Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện trồng dặm, chăm sóc diện tích chè trồng mới năm 2010 đảm bảo mật độ theo quy định. Chỉ đạo các xã rà soát, thống kê diện tích đất chuẩn bị kế hoạch trồng chè năm 2011; Chỉ đạo BQL DA chè huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, thiết kế nương chè, làm đất, triển khai trồng mới diện tích chè tập trung năm 2011 theo đúng khung thời vụ; Đôn đốc các chủ vườn ươm chăm sóc cây giống, thực hiện đảo bầu, luyện nắng đảm bảo chất lượng cây giống trước khi xuất vườn. Chỉ đạo BQL DA chè, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các mô hình về trồng chè chất lượng cao tại các xã Bản Liền, Tả Củ Tỷ, Tả Văn Chư và Lùng Phình và Lầu Thí Ngài. Đôn đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bắc Hà đẩy nhanh tiến độ xây dựng xưởng chế biến chè tại khu vực xã Lùng Phình đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Cây thuốc lá: Vụ đông xuân 2010-2011 toàn huyện đã thực hiện gieo trồng 43,6 ha (Nậm Mòn 40ha, Tả Văn Chư 03ha, Bảo Nhai 0,6ha). Tuy nhiên do những tháng đầu năm 2011 thời tiết rét đậm rét hại kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển của diện tích thuốc lá. Dưới sự chỉ đạo sát sao của TTHU - UBND huyện, sự vào cuộc của các phòng, ban chuyên môn đến cuối tháng 7/2011 công ty TNHH Tuấn Anh đã tổ chức thu mua sản phẩm và thanh toán tiền cho nhân dân (Sản lượng đạt 43,006 tấn, trong đó 32% loại 1; 25% loại 2; 22% loại 3; 13% loại 4; 8% loại tận dụng với mức giá cụ thể như sau: Giá loại 1: 50.000đ/kg; Loại 2: 40.000đ/kg; loại 3: 39.000đ/kg; Loại 4: 25.000đ/kg; loại tận dụng: 10.000đ/kg). Ngày 23/8/2011 UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình thuốc lá vụ đông xuân 2010-2011 tại xã Tả Văn Chư. Tiếp tục chỉ đạo Trạm Khuyến nông, Tổ công tác phối hợp với chặt chẽ với UBND xã Nậm Mòn, Công ty TNHH Tuấn Anh tập trung đôn đốc , hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích cây thuốc lá vụ hè thu.

- Cây dược liệu Actysô: Tiến hành thu hoạch xong 1ha mô hình tại xã Lùng Phình, sản lượng đạt 32,5tạ; Chỉ đạo Trạm Khuyến nông, Phòng Kinh tế, UBND các xã: Bản Già, Na Hối, Hoàng Thu Phố, Lùng Phình tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân làm đất, chuẩn bị thực hiện kế hoạch trồng mới 7 ha vụ thu đông (Nguồn vốn sự nghiệp 30a năm 2011); Tập trung chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công ty TRAPHACO đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng xưởng chế biến Actyso đảm bảo tiến độ kịp phục vụ cho việc chế biến diện tích Actysô vụ thu đông (7ha).

- Cây ăn quả: Thu hoạch xong toàn bộ diện tích cây ăn quả (Đào, Mận, Lê, Nhãn...), sản lượng 3.500 tấn đạt 100%KH (trong đó: sản lượng Mận tam hoa đạt 1.800 tấn chiếm 51,4%, giá bán bình quân 10.000 - 15.000đ/kg); Đề nghị Sở NN&PTNT hỗ trợ lập qui hoạch vùng mận tam hoa của huyện; Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã rà soát, đánh giá lại toàn bộ diện tích cây ăn quả trên địa bàn, thực hiện việc chuyển đổi diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như Mít Changai, Chanh Tứ quý, Lê VH6...; Chỉ đạo Trạm Khuyến nông tập trung hướng dẫn nhân dân đốn tỉa, tạo tán cho diện tích mận Tam Hoa ngay sau khi thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng, sản phẩm.

 1.2. Chăn nuôi:

Đầu năm 2011, sản xuất chăn nuôi  trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại, dịch bệnh LMLM. Mặc dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trong công tác phòng chống rét cho gia súc (Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống rét, hỗ trợ bạt để che chắn chuồng trại, hỗ trợ thức ăn tinh...) Tuy nhiên, do những tháng đầu năm nhiệt độ xuống thấp và kéo dài đã làm 2.069 con gia súc trên địa bàn bị chết rét, chiếm 9,1% tổng đàn gia súc (trong đó trâu 891 con, nghé 1.107 con, bò 17 con, bê 13 con,  ngựa 41 con). Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2011, dịch LMLM trên đàn gia súc đã xảy ra trên địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng, thực hiện các biện pháp phòng chống, dập dịch; Chỉ đạo ứng ngân sách huyện để hỗ trợ tiêu hủy toàn bộ số gia súc (lợn) bị mắc bệnh LMLM (Thực hiện tiêu hủy 277 con lợn = 15.525kg của 21 hộ gia đình, tổng số tiền hỗ trợ 388.125.000 đồng); Chỉ đạo Trạm Thú y huyện phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Tăng cường công tác kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ, trong 9 tháng đầu năm Trạm Thú y huyện đã kiểm dịch vận chuyển 444 con gia súc, kiểm soát giết mổ 161 con đại gia súc (trâu, bò ngựa), 4.397 con lợn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khôi phục đàn gia súc bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trong vụ đông xuân 2010 - 2011, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện phương án, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức họp thôn triển khai thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ khôi phục đàn gia súc đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quy định.

1.3 Hoạt động Khuyến nông:

Trong 9 tháng đầu năm, Trạm Khuyến nông tập trung lực lượng hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống rét, phòng chống dịch LMLM trên đàn gia súc; Phối hợp với lực lượng Thú y để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng cỏ, làm chuồng trại để chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc trong vụ đông năm 2011 và những năm tiếp theo. Tổ chức tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện mô hình: Mô hình trồng khoai tây vụ đông 2010 tại xã Tà Chải (năng suất đạt 15 tấn/ha, thu nhập bình quân 90 triệu đồng/ha), mô hình trồng thuốc lá vụ đông xuân 2010-2011 tại xã Nậm Mòn (năng suất đạt 15tạ/ha, sản lượng đạt 3 tấn, sau khi trừ các khoản chi phí mỗi ha thu lãi gần 20 triệu đồng), mô hình cải tạo Mận Tam hoa bằng phương pháp đốn tỉa và trồng mới thay thế diện tích cây già cối ; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ xuân, vụ mùa và vụ hè thu. Phối hợp với UBND các xã tổ chức được 100 lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông, lâm nghiệp với 5.685 lượt người tham gia; Tổ chức cấp phát 3.769 bộ tài liệu khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi.

1.4 Lâm nghiệp:

1.4.1 Công tác quản lý, bảo vệ rừng : Ngay từ đầu năm 2011, UBND huyện đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác BVR, PCCCR tại các xã giáp ranh giữa 2 huyện Bắc Hà và Xín Mần (Hà Giang); Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã (Bảo Nhai, Na Hối, Nậm Mòn, Tà Chải, Thải Giàng phố) rà soát, thống kê, trồng dặm đối với diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy năm 2011, đảm bảo mật độ, tỷ lệ sống theo đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản theo Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Chính phủ; Trong 9 tháng đầu năm thực hiện hỗ trợ gạo 4 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 6) cho 992 khẩu/186 hộ gia đình thuộc 16 thôn của 5 xã tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy với tổng số gạo hỗ trợ là 23,0235 tấn; Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện hỗ trợ gạo 6 tháng cuối năm 2011 cho các hộ tham gia thực hiện trồng rừng thay thế nương rẫy năm 2010 theo kế hoạch; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc điều tra thu thập số liệu hoàn thiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc khai thác gỗ theo Quyết định số 102/QĐ-SNN ngày 08/4/2011 tại 02 xã Bảo Nhai, Bản Cái, tính đến ngày 15/9/2011 BQL rừng phòng hộ đã thực hiện khai thác được 485,763 m3/593,512m3 (Bảo Nhai: 205,745 m3; Bản Cái 280,018 m3); Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Phòng TC-KH nghiệm thu giám sát chặt chẽ việc vận chuyển 19,9m3 gỗ (gỗ Nghiến nhóm II 9,72m; gỗ Chò chỉ nhóm III 10,18m3) trục vớt trên sông Chảy từ xã Cốc Ly về xã Bảo Nhai; Phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức thành công Hội thảo đánh giá kết quả sau 01 thực hiện chính sách trồng rừng thay thế nương rẫy. Trong 9 tháng đầu năm huyện đã tổ chức tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho 64 thôn bản trọng điểm, với 2.311 lượt người tham gia; Tổ chức cho 531 hộ gia đình/17thôn/5xã ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý 06 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (giảm 19 vụ so với CK), phạt vi phạm hành chính 17.940.000 đồng, tịch thu nhập kho 4,45m3 gỗ các loại.

1.4.2 Công tác trồng và chăm sóc rừng:

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010; Chỉ đạo BQL RPH phối hợp với UBND các xã rà soát, trồng dặm diện tích rừng trồng mới năm 2010 bị mất khoảng đảm bảo mật độ, tỷ lệ cây sống theo đúng quy định; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thiết kế trồng rừng theo kế hoạch (kể cả diện tích kế hoạch giao bổ sung 445ha); Tập trung chăm sóc vườm ươm  đảm bảo cung ứng đủ cây giống chất lượng cho kế hoạch trồng rừng năm 2011 (Đã gieo ươm được 3,7 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, cây sinh trưởng phát triển tốt, đến nay cây giống đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn).

1.5 Công tác Phòng chống lụt bão & Giảm nhẹ thiên tai:

Trong 9 tháng đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to kèm theo gió lốc, giông sét đã làm thiệt hại đến sản xuất và con người; Đặc biệt vào các ngày 17/4, 11/5, 16/5, 11/7, 18/8 mưa to kèm theo giống sét và gió lốc đã làm chết 02 người, sập đổ hoàn toàn 03 nhà dân (02 nhà ở xã Cốc Lầu, 01 nhà ở xã Bảo Nhai), hư hỏng 02 công trình trường học, tốc mái 78 nhà dân; Vùi lấp 4,65ha lúa, 11,2ha ngô và giông sét làm chết 04 con trâu, cuốn trôi 13 con lợn, 01 cầu vào trường tiểu học 2 xã Nậm Lúc; mưa lũ phá hỏng 30m kênh mương, 11,5m ống thép D300, 72m ống thép D200; Sạt lở nhiều tuyến đường giao thông ước khoảng 2.300m3 đất đá   ...ước thiệt hại do mưa lũ gây ra  khoảng 4.000 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai BCH PCLB huyện đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các phòng ban của huyện xuống hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại đồng thời chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống. (Hỗ trợ 3 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn mỗi hộ 7 triệu đồng; Hỗ trợ tiền mai táng phí cho 02 hộ gia đình có người bị sét đánh với số tiền 4.500.000đ/hộ); Trong tháng 4/2011 BCH PCLB - TKCN huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập PCLB cấp xã đồng thời tiếp tục chỉ đạo thành viên BCH PCLB huyện tăng cường xuống cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các hộ gia đình, các lán trại nằm ven sông suối, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở lũ ống, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn. Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện di chuyển 32 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã vùng hạ huyện tăng cường công tác kiểm tra tình hình an toàn đối với các phương tiện đường thủy (Nhất là các phương tiện chở khách du lịch trên sông chảy).

1.6 Thực hiện Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh về việc phân bổ dự toán kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP năm 2011, UBND huyện đã phân bổ dự toán kinh phí giao cho 6 cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư quản lý nguồn vốn triển khai hỗ trợ đảm bảo thời vụ sản xuất, phát huy hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ. Tính đến ngày 15/9/2011 các nội dung đã triển khai thực hiện xong như: Hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa lai vụ mùa, ngô lai vụ hè thu, tập huấn KHKT về sản nông lâm nghiệp...; Tổng vốn sự nghiệp năm 2011 đã giao 9.013 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 3.361 triệu đồng đạt 37,3% KH (Một số nội dung đã hỗ trợ đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân: Mô hình na dai, tập huấn khuyến nông cơ sở); Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ miễn thu thuỷ lợi phí năm 2011 theo năm ngân sách.

1.7. Xây dựng Nông thôn mới:

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện trong một thời gian dài, đòi hỏi có sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Trong 9 tháng đầu năm Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM các cấp (huyện, xã) được bổ sung và kiện toàn kịp thời theo đúng các văn hướng dẫn của tỉnh, do đó công tác chỉ đạo điều hành Chương trình được chủ động đảm bảo kịp thời cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền đã được BCĐ huyện, xã triển khai sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn giúp người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và tích cực tham gia xây dựng NTM. Để hoàn thành công tác lập đồ án quy hoạch NTM trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát lại đề án xây dựng NTM và đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch NTM của từng xã. Tính đến ngày 30/9/2011 toàn huyện đã triển khai lập đồ án quy hoạch NTM được 16xã/20xã đạt 80%KH, tổ chức xét duyệt 05 đồ án đạt 25%KH, phê duyệt 02 đồ án quy hoạch NTM của 02 xã điểm (Bảo Nhai, Tà Chải), phấn đấu đến 30/10/2011 tổ chức xét duyệt xong đồ án quy hoạch NTM 15 xã còn lại; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ‘‘Chung tay xây dựng nông thôn mới’’ của huyện và xã điểm  tại xã Tà Chải.

2. Sản xuất công nghiệp - Tài nguyên & môi trường - Xây dựng cơ bản:

2.1 Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, phối hợp với Sở Công thương lập và công bố quy hoạch cụm TTCN tại thị trấn Bắc Hà trong tháng 4/2011; Tổ chức hội nghị tập trung đẩy mạnh sản xuất CN -TTCN, do đó trong 9 tháng đầu năm sản xuất CN-TTCN đạt 42,6 tỷ đồng đạt 81% KH tăng 19% so với cùng kỳ; giá cố định (năm 1994) đạt  11,2 tỷ đồng đạt 80%KH=113% so với cùng kỳ; Các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu: Đá 26.910m3; xay xát gạo ngô 7.257 tấn; Sản xuất rượu trắng 412.000 lít; Dụng cụ cầm tay 20.700cái; Chế biến chè 93 tấn.

 2.2 Công tác quản lý đất đai - TN, MT:  Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, đạt 164%KH (bằng 188% so với cùng kỳ); Phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty tư vấn công nghệ môi trường & trắc địa bản đồ Á châu) tổ chức hội thảo cấp xã về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành rà soát, xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện; Phối hợp với các ban, ngành của tỉnh để tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện; Tổ chức rà soát các Quyết định giao đất trước năm 2010 để tổng hợp báo cáo sở TNMT; Tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác BTTH - GPMB các công trình trọng điểm (Khu nhà hợp khối Giáo dục - Y tế; Công trình mở rộng chợ văn hóa Bắc Hà; Nâng cấp cải tạo đường tỉnh lộ 153 đoạn Bắc Hà - Lùng Phình.....); Làm việc với công ty Traphaco, dự kiến địa điểm xây dựng Nhà máy chế biến cây dược liệu Actysô trên địa bàn; Phối hợp với Sở TNMT tiến hành bàn giao thực địa diện tích mặt nước để khai thác cát trên sông Chảy cho công ty TNHH Đại Long. Triển khai thực hiện tốt công tác cam kết bảo vệ  môi trường của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh thống nhất, giải quyết những vướng mắc trong quá trình khai thác mỏ đá Quắc Zít tại thôn Làng Chảng - xã Cốc Lầu; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đồng thời làm tốt công tác quản lý tài nguyên nước, môi trường đô thị, đảm bảo cung cấp đủ  nước sinh hoạt và thu gom, vận chuyển rác đến đúng nơi quy định.

2.3 Công tác xây dựng cơ bản: Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư tập trung giải ngân, giải quyết các tồn đọng về xây dựng cơ bản; Chỉ đạo BQL DA XDCB phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị thi công nghiệm thu quyết toán các công trình chuyển tiếp, hoàn thiện hồ sơ các công trình khởi công mới

2.4. Về giao thông nông thôn: Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân trong mùa mưa lũ; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Nậm Đét, Bảo Nhai ứng vật liệu (xi măng) để triển khai làm đường giao thông bê tông xi măng; Tập trung đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập hồ sơ, thi công các tuyến đường giao thông liên thôn năm 2011 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; Đôn đốc UBND các xã tập trung tiến hành sửa chữa thường xuyên các tuyến đường giao thông do xã quản lý; Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã tiến hành rà soát, thống kê, đăng ký nhu cầu làm đường bê tông xi măng để đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng trong thời gian tới.

3.  Tài chính tiền tệ - Thương mại dịch vụ và du lịch:

3.1. Tài chính, tiền tệ: Chỉ đạo Chi cục thuế tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện, thường xuyên theo dõi xác định rõ từng địa bàn, từng danh mục, những khoản thu đạt thấp, những khoản thu còn nguồn để đôn đốc thực hiện.

Hoạt động tín dụng: Tích cực tuyên truyền, huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

3.2. Thương mại, dịch vụ: Tình hình thị trường trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá quá mức, các mặt hàng chính sách được bán đúng giá niêm yết theo quy định của Nhà nước; Trong 9 tháng đầu năm Đội quản lý thị trường số 4 đã thực hiện kiểm tra hơn 850 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, qua kiểm tra phát hiện 29 lượt cơ sở buôn bán kinh doanh vi phạm (kinh doanh các mặt hàng đã hết hạn sử dụng, không niêm yết giá bán theo quy định, kinh doanh các mặt hàng cấm...), cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 7.700.000đồng và buộc tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng (giá trị ước khoảng 26.240.000đồng); Ngoài ra Đội QLTT số 4 đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý nhắc nhở 24 hộ buôn bán thuốc BVTV, phạt cảnh cáo 2 hộ và thu giữ 129,5 lít thuốc BVTV dạng nước và 13,9 kg thuốc dạng bột không nhãn mác và không rõ nguồn gốc

3.3. Phát triển du lịch: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra, rà soát các điểm du lịch văn hoá cộng đồng tại các xã (Bản Phố, Bảo Nhai, Tà Chải, Tả văn Chư..) để đầu tư nhằm phát triển du lịch làng bản, đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm có khoảng trên 87.000 lượt khách đến thăm quan du lịch, trong đó có 3.260 khách nước ngoài thuộc 38 quốc tịch, tăng 45% so với cùng kỳ (Riêng  trong 02 ngày 28 -29/5/2011 có gần 15.000 lượt khách đến thăm quan và cổ vũ cho giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng năm 2011); Các điểm chính thu hút khách du lịch là Chợ văn hóa Bắc Hà, dinh thự Hoàng A Tưởng, làng du lịch cộng đồng (thôn Trung Đô xã Bảo Nhai ; Thôn Bản Phố xã Bản Phố, thôn Na Lo xã Tà Chải...).

4. Văn hoá - xã hội:

4.1 Công tác Giáo dục & Đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh  khó khăn vươn lên trong học tập. Qua tổng kết đánh giá năm học 2010 -2011 tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học  luôn được duy trì tốt; Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học có sự chuyển biến, học sinh đạt lực học khá giỏi ở các cấp học đạt ở mức cao (Trẻ 5 tuổi xếp loại đạt yêu cầu 98,5%; Tiểu học học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 53,4% ; THCS học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 43%); Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được củng cố, duy trì vững chắc trên toàn huyện; Năm học 2010- 2011 toàn huyện có 75 trường học (khối trực thuộc 04 trường); Có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm 35,2% (tăng 7 trường so với CK); 32 thư viện đạt chuẩn. Để đảm bảo cho công tác dạy và học trong năm học mới 2011 - 2012, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã kiểm tra, rà soát các điểm trường bị xuống cấp nghiêm trọng (17 điểm trường) để triển khai sửa chữa ngay trong kỳ nghỉ hè đảm bảo kịp phục vụ cho năm học mới; Ngày 5/9/2011, toàn huyện tổ chức khai giảng năm học mới 2011 -2012 diễn ra trang trọng - an toàn - tiết kiệm và đúng thời gian quy định, qua theo dõi tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học trong những ngày đầu năm học mới trung bình đạt 96,3% (Mầm non 97,3% ; TH 98,7% ; THCS 93%)

4.2 Công tác Y tế - Dân số: Trong tháng 9 đầu năm trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xẩy ra, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được quan tâm và đảm bảo tốt; Thực hiện khám chữa bệnh cho 97.974 lượt người đạt 83,3%KH, trong đó khám BHYT người nghèo là 37.733 lượt người; Duy trì tốt kế hoạch tiêm chủng mở rộng hàng tháng tại 21/21 xã trị trấn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, các cửa hàng sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm đã thành lập 06 đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra công tác VSATTP trên địa bàn, qua kiểm tra 265 lượt cơ sở đã phát hiện 64 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm không đảm bảo VSATTP, đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu huỷ bắt buộc tại chỗ toàn bộ số hàng không đảm bảo VSATTP. Trong 9 tháng đầu năm các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế (phòng chống lao, phòng chống phong, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...) tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện tốt ở cơ sở. Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản - KHHGD tiếp tục được huyện quan tâm, chỉ đạo, do đó nhận thức của nhân dân về công tác DS- KHHGD đã được chuyển biến rõ nét; trong 9 tháng đầu năm đã có 2.614 lượt phụ nữ được khám phụ khoa (điều trị phụ khoa 1.496 lượt). Hướng dẫn Trạm y tế các xã Tả Củ Tỷ, Tả Văn Chư hoàn thiện các nội dung để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo đúng quy định, lũy kế đến nay toàn huyện có 17/21 Trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia chiếm 80,9%. Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thực hiện một số chỉ tiêu vẫn còn gặp nhiều khó khăn: tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao 29,7% (giảm 2,2% so với năm 2010), Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 23,8% (tăng 5,6% so với năm 2010).  

4.3 Công tác LĐTB&XH: Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công, các gia đình thuộc diện chính sách; Trao quà của Chủ tịch nước cho 123 đối tượng người có công...Tổng trị giá hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong dịp tết trên 459,6 triệu đồng; Thực hiện tốt công tác lao động việc làm, trong 9 tháng đã  xuất khẩu 21 lao động  đi lao động ở nước ngoài, trong đó: Lybia 11 người, Malaysia 9 người, Nhật Bản 01 người; lũy kế toàn huyện có 64 người lao động đi xuất cảnh làm việc ở nước ngoài (Nhật Bản 03 người, Malaysia 15 người, Lybya 46 người). Do bất ổn chính trị ở LyBya đến nay 46/46 lao động đã về nước trước thời hạn, UBND huyện đã phối hợp với công ty Vinaconex thực hiện thanh lý hợp đồng và hỗ trợ cho người lao động tại Lybya về nước trước thời hạn; Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện 02 đợt tiếp nhận và hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt với 45.890kg (Đợt 1 tiếp nhận 21.350 kg hỗ trợ cho 495hộ/2.135khẩu; Đợt 2 tiếp nhận 24.540 kg hỗ trợ cho 351hộ/1.636khẩu); Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 theo chỉ đạo của tỉnh, kết quả số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 6.990hộ/11.647hộ chiếm 60,01%, hộ cận nghèo 1.542hộ chiếm 13,23%; Tiếp nhận và cấp phát 43.384  thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số tăng 7% so với cùng kỳ; Quyết định cho 285 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng; Xét duyệt trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 06 trường hợp là con của người có công; Tổ chức khai giảng 11/19 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 357 lao động đạt 51%KH tăng 116% so với CK; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

4.4 Văn hoá thông tin - Truyền thanh truyền hình- Thể thao: Tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa- Văn nghệ trong dịp tết Nguyên đán phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2011; Tổ chức thành công hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà lần thứ IV và tham gia hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV, kết quả đạt giải ba toàn đoàn; Phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức thành công giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2011; Thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch, chú trọng tuyên truyền về công tác phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền 55/65 buổi đạt 84%KH, 41/60 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng đạt 68%KH; Duy trì, thực hiện tốt công tác luân chuyển đĩa hình xuống cơ sở, duy trì thời lượng tiếp sóng truyền thanh, truyền hình của TW, tỉnh .

                  * Đánh giá chung:

                  Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu tiếp tục duy trì với mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 đảm bảo an toàn, đúng luật với 100% cử tri đi bầu; Phối hợp tổ chức thành công Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2011 (Cấp tỉnh). Tổ chức sản xuất vụ xuân được mùa; sản xuất vụ mùa, vụ hè thu đảm bảo khung thời vụ và vượt chỉ tiêu kế hoạch; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì; Công tác thu chi ngân sách được thực hiện đúng luật, đảm bảo tiến độ thu; Các hoạt động văn hóa tuyên truyền, công tác ATVSTP được thực hiện thường xuyên, liên tục; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

                  Bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại: Công tác phòng, chống rét cho gia súc tại một số xã chưa thực hiện tốt; Dịch bệnh Lở mồm Long móng diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát cao. Một số xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng, diện tích chè  trồng mới năm 2010; Tiến độ triển khai một số Chương trình, Dự án còn chậm (Chương trình 30a; Hỗ trợ khai hoang; Thực hiện nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí; Trồng chè, trồng rừng); Công tác hoàn công quyết toán các công trình xây dựng cơ bản (công trình hoàn thành từ năm 2010 trở về trước) và khởi công các công trình khởi công mới còn chậm.

                  II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2011:

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm còn rất nặng nề, để đảm bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao; tổ chức các biện pháp thực hiện để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về phát triển kinh tế:

1.1  Sản xuất nông lâm nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, chăm sóc diện tích ngô hè thu; Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để thông báo cho nhân dân chủ động các biện pháp phòng trừ giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra; Tổ chức triển khai sản xuất rau màu vụ đông theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng kinh tế phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện hoàn thành nông lịch (lịch thời vụ) và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2012. Trên cơ sở nông lịch, chỉ đạo các cơ cơ quan chuyên môn, UBND các xã phối hợp với Trạm vật tư NN huyện chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV...) để chủ động cung ứng cho nhân dân sản xuất vụ đông xuân 2011 – 2012 và vụ xuân năm 2012; Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa (sau khi thu hoạch lúa mùa), đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh.

- Chỉ đạo BQL DA chè huyện phối hợp với UBND các xã tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ và trồng dặm diện tích chè trồng mới năm 2010 đảm bảo mật độ theo đúng quy định; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng chè đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng chè năm 2011 xong trước 20/12/2011.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ dịch LMLM trên đàn gia súc, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị hóa chất phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh; Tổ chức tốt công tác tiêm phòng kỳ II/2011 cho đàn gia súc, đặc biệt quan tâm chú ý các xã vùng trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao; Chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trong năm 2011 (Vận động nhân dân làm chuồng trại, trồng cỏ, tích trữ rơm rạ vụ mùa...để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông).

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi, giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí năm 2011theo đúng quy định.

- Chỉ đạo cơ quan khuyến nông tập trung lực lượng hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường sử dụng giống mới năng suất cao, sử dụng phân chuồng vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác; Vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện mô hình trồng Atisô tại các xã vùng cao;  Trồng khoai tây Anlantic vụ đông tại xã Bảo Nhai và Tà Chải; Mở rộng diện tích trồng rau màu vụ đông trên địa bàn tất cả các xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Đôn đốc BQL RPH, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2011.

- Tập trung đôn đốc, yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo đúng thời gian quy định của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu, tích cực tham gia tổ chức thành công lễ phát động thi đua “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp 30a, nguồn vốn Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp năm 2011 (nguồn vốn chương trình DANIDA) khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ đề ra.

1.2. Công nghiệp - TTCN; Tài nguyên & Môi trường; Xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn năm 2011.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về TĐC-TĐC thuỷ điện Bắc Hà; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất để tổ chức đấu giá trong tháng 10/2011.

-  Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán, hoàn công đối với các công trình hoàn thành từ năm 2010 trở về trước, phải hoàn thành xong quyết toán trước 30/10/2011; Đôn đốc chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để tổ chức khởi công các công trình khởi công mới đảm bảo tiến độ đề ra;

- Đôn đốc các xã có kế hoạch làm đường GTLT năm 2011 đẩy nhanh tiến độ để bàn giao công trình, làm hồ sơ quyết toán theo quy định; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phát triển cứng hóa đường liên gia, đường ngõ xóm. Phối hợp với Sở Giao thông tỉnh để giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến phát triển giao thông trên địa bàn huyện.

1.3. Tài chính, tiền tệ - Thương mại, dịch vụ::

- Đôn đốc UBND các xã, Chi Cục thuế, BQL các chợ trên địa bàn đẩy mạnh công tác thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; Tiếp tục đôn đốc thu nợ đọng thuế trên địa bàn (nhất là thuế VAT).

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao cho làm chủ đầu tư các chương trình, dự án, khẩn trương triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

- Thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính, ngân sách theo quy định. Tổ chức tốt kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/3/2011 của UBND huyện về thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; Tăng cường các biện pháp huy động vốn tại chỗ, nâng cao dịch vụ ngân hàng, tập trung đầu tư vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, khu vực nông thôn.

- Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn; Tập trung phát huy hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn, đặc biệt bảo tồn và khai thác hiệu quả Chợ văn hóa Bắc Hà; Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Văn hoá xã hội

2.1 Công tác Giáo dục & đào tạo: Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp, sửa chữa các công trình trường, lớp học, nhà ở giáo viên, nhà bán trú cho học sinh đảm bảo công tác giảng dạy và học tập tại các điểm trường trên địa bàn huyện; Tăng cường biện pháp vận động học sinh ra lớp, đảm bảo duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động mũi nhọn trong năm học 2011 - 2012 (Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, làm đồ dùng, đồ chơi...) Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả; Chỉ đạo trường THCS xã Bản Phố chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2.2 Công tác Y tế - Dân số - KHHGĐ: Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung thẻ BHYT người nghèo cho đúng đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc KCB của nhân dân; Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh; Nâng cao chất lượng y tế đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; Làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3; Chỉ đạo ngành y tế phối hợp với UBND các xã Tả Củ Tỷ và Tả Văn Chư hoàn thiện hồ sơ  theo quy định đề nghị tỉnh công nhận trạm y tế đạt chuẩn Quốc Gia.

2.3 Công tác LĐTB&XH : Tăng cường tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định; Triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc điều tra đói nghèo năm 2011; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, các công ty xuất khẩu lao động tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài ; Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

2.4 Văn hoá - Thông tin - Tuyên truyền: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch, điều lệ giải đua ngựa huyện Bắc Hà năm 2012 để tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chỉ đạo rà soát các pannô, áp phích trên địa bàn để có kế hoạch sửa chữa, thay thế cho phù hợp; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch, chú trọng đến phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế xã hội của huyện, tỉnh, các biện pháp PCLB –GNTT, các gương người tốt, việc tốt; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, thôn bản; Phong trào giữ gìn vệ sinh cải tạo môi trường.

3. Công tác nội chính.

3.1 Công tác an ninh:  Nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH tại cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không di cư tự do, xuất cảnh trái phép đi lao động, phụ nữ bỏ nhà khỏi địa phương; Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định của Nhà nước; Đảm bảo hành lang ATGT và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

3.2 Công tác quốc Phòng: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ theo đúng quy định; Xây dựng củng cố các công sự, trận địa, đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ khu vực phòng thủ của huyện; Tổ chức tổng kết công tác Quân sự - Quốc Phòng năm 2011;  Xây dựng kế hoạch công tác QS-QP năm 2012; Rà soát, củng cố xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV năm 2012 đảm bảo theo đúng quy định.

3.3 Công tác nội vụ: Tập trung giải quyết chế độ 132, xét nâng lương quý 3, quý 4 cho cán bộ công chức, viên chức; Rà soát, đánh giá kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các xã, các phòng, ban chuyên môn cho phù hợp; Hoàn thiện Phương án thành lập Văn phòng đăng ký sử đụng đất; Bổ xung biên chế hình thành bộ phận du lịch trong Phòng Văn hoá - Thông tin; Hướng dẫn các cơ quan trưởng khối, các cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề tổng kết phong trao thi đua và xét khen thưởng năm 2011, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2011.

3.4 Công tác tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, điểu chỉnh hương ước, quy ước thôn bản cho hợp với tình hình thực tế hiện nay; Triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật đợt II/2011 theo kế hoạch; Duy trì giao ban công tác Tư pháp hàng quý theo kế hoạch đề ra, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

3.5 Công tác thanh tra, tiếp dân: Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất (nếu có); Duy trì hoạt động tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định, phân loại sử lý giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

 Trên đây là nội dung báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011 của UBND huyện Bắc Hà./.

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT. HU-UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐ+ CV - VPUBND huyện;

- Lưu: VT-LT.

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 (Đã ký)

 

 

           Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà