Ban Quan lý Rừng phòng hộ
(17/10/2012 2:50:32 CH)

1. Trụ sở:

Địa chỉ: Ban Quản lý Rừng phòng hộ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại/Fax: 0230 880 211

E-mail: bqlrph-bacha@laocai.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy:

1. Trưởng ban:

Điện thoại CQ: 0203 880 211

Điện thoại DĐ:

2. Phó ban: Đỗ Quang Nguyên

Điện thoại CQ: 0203 880 211

Điện thoại DĐ: 0914 605 508