Các giải pháp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống ở Lào Cai
(14/05/2012 9:16:42 CH)

Qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Cuộc vận động, từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp đến việc tổ chức triển khai học tập các chuyên đề hàng năm; cán bộ, đảng viên, công chức đều viết bản tự kiểm điểm; lấy ý kiến tham gia của cấp ủy, của Ban công tác Mặt trận nơi cán bộ, đảng viên cư trú; tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chí phấn đấu cho cán bộ, công chức ở các cơ quan, địa phương, đơn vị v.v…

Cuộc vận động được tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội làm xuất hiện những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Cuộc vận động đã thực sự góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều đã tự nhìn nhận, đánh giá lại chính mình, tự điều chỉnh mình để tốt hơn; hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị cao hơn, chất lượng hơn; những phiền hà nhũng nhiễu ở một bộ phận cán bộ, công chức đã giảm đi nhiều; dân chủ ở cơ sở, trong cơ quan, doanh nghiệp được mở rộng, thực chất hơn; tình cảm tương thân, tương ái giữa các thành viên trong xã hội tăng lên… Tất cả sự chuyển biến đó đã góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII đề ra; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lào Cai cũng đã nghiêm túc nhận thấy quá trình tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Việc làm theo Bác chưa được thể hiện rõ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chưa làm rõ được những chuyển biến do Cuộc vận động tạo ra so với cái đã có sẵn trong xã hội trước khi thực hiện Cuộc vận động; không ít đơn vị thường vận dụng những cái hay, cái tốt trong thực tế và quy nó về thành tích, kết quả của Cuộc vận động; chưa tiến hành tổng kết, làm rõ các nhân tố mới, những cách làm hay, sáng tạo xuất hiện trong Cuộc vận động để phổ biến nhân rộng; một số ngành, địa phương, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng tiêu chí phấn đấu đối với cá nhân… nhìn chung Cuộc vận động chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa trở thành ý thức thường xuyên của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc tổ chức quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị. Dựa trên cơ sở Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và đặc điểm của tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 16 với nội dung phù hợp với Lào Cai để chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong đó nhấn mạnh khâu học tập và làm theo tác phong, phong cách của Người; đặc biệt chỉ đạo việc làm theo Bác qua những hành động thiết thực, cụ thể của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, trong cán bộ, đảng viên và trong thế hệ trẻ. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập tổ giúp việc trực tiếp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 27 thành viên là lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03. Hiện nay tổ giúp việc đã hoàn thành xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy, các cấp bộ Đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp cụ thể, đó là:

- Đổi mới hình thức học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những giá trị đạo đức của Bác. Bổ sung xây dựng, tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Đưa nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, trong hệ thống trường học phổ thông, chuyên nghiệp, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Coi kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn các nhận thức lệnh lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Hàng năm tổ chức phát động văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí, các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biên tập, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt làm theo Bác để tuyên truyền tại cơ sở.

- Phát động phong trào: “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 5 nội dung sau:

Thứ nhất, thực hành dân chủ: công khai thảo luận dân chủ, đúng quan điểm, quy định, hướng dẫn trước khi quyết định các vấn đề về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và đánh giá cán bộ; dự toán, quyết toán tài chính hàng năm, các khoản thu chi ngoài ngân sách nhà nước cấp; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án của cơ quan đơn vị địa phương; phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư có liên quan; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật…

Thứ hai, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí: Dùng xe công đưa đón cán bộ từ nhà riêng đến công sở theo đúng tiêu chuẩn quy định, không dùng vào việc riêng; sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan đơn vị hiệu quả, đúng quy định, không để thất thoát lãng phí; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công sai quy định, có lợi cho cá nhân; không nhận tiền, quà biếu liên quan đến công việc có quyền giải quyết dưới mọi hình thức (trừ những trường hợp được nhà nước quy định); có thái độ kiên quyết chống các hành vi tham nhũng hoặc có thể dẫn đến tham nhũng.

Thứ ba, thực hiện nếp sống văn minh: Đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đi đầu thực hiện văn hóa họp, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa công sở, gia đình và khu dân cư; không phô trương hình thức trong đón nhận các danh hiệu thi đua, các chuyến đi làm việc của cấp trên xuống cấp dưới (trừ các đối tượng theo quy định của Nhà nước).

Thứ tư, xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan: Chân thành với đồng chí, đồng nghiệp và cán bộ dưới quyền; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ dưới quyền; công tâm trong khen chê đối với cán bộ dưới quyền; là trung tâm đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

Thứ năm, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt: Quan tâm, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên trong cơ quan và nhân dân liên quan đến công việc được giao thực hiện; sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm; dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ cho đời tư trong sáng, giản dị, khiêm tốn, không hách dịch, không độc đoán chuyên quyền.

Để thực hiện phong trào này, trước tiên các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đăng ký gương mẫu thực hiện các quy định, định kỳ báo cáo với chi bộ, cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện nội dung cam kết. Cuối năm, trong hội nghị tổng kết cơ quan, đơn vị, chi bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp báo cáo kết quả nội dung các việc làm thể hiện sự tự giác, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của bản thân, để chi bộ hoặc cơ quan đơn vị tham gia ý kiến, xác định mức độ đúng sai với nội dung cá nhân báo cáo, sau đó tập thể bỏ phiếu đánh giá, xếp loại.

Với việc chỉ đạo các giải pháp và Phong trào “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nêu trên, Đảng bộ tỉnh Lào Cai tin tưởng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Lào Cai trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến sâu sắc, thiết thực.