Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh (24/10/2012 2:15:26 CH)

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT), góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. 

Trong đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc điểm tình hình địa phương, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, hoàn thành tốt chương trình, học tập chính trị cho các đối tượng, quân số tham gia học tập cao, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80 - 85% đạt khá, giỏi.

Những kết quả đó đã góp phần tăng cường, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội trước những diễn biến trong tình hình mới, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nhận thức tốt về nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, kiên quyết đấu tranh với những luận điểm sai trái …

     Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tham gia đổ bê tông đường liên thôn xã Bản Qua (Bát Xát).

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT tỉnh đã tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bằng những việc làm thiết thực đã thể hiện bản chất cao quý và truyền thống tốt đẹp của "bộ đội Cụ Hồ", được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Có được kết quả đó là cả quá trình giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh có ý thức, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong tình hình hiện nay, trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và phi chính trị hóa Quân đội để chống phá cách mạng nước ta trên nhiều lĩnh vực. Trước tình hình trên, để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên tới 100% cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị. Bám sát tình hình nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phát huy sức mạnh tổng hợp. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định, trước hết cấp ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Trong đó, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác theo dõi, quản lý nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, làm cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững các đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ tích cực, tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về "Chuyển biến vững chắc về kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật",  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào như: "Thi đua quyết thắng", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương tốt, việc tốt, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, nhân dân tin tưởng giao phó.

Phạm Hồ Trúc/LCĐT