Phát động cuộc thi "Tìm hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới" (11/10/2011 4:48:03 CH)

Cuộc thi  “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới” tỉnh Lào Cai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội nông dân và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức được phát động từ ngày 05/10/2011, kết thúc hạn nhận bài dự thi vào ngày 05/12/2011, Ban tổ chức chấm và trao giải vào ngày 19/12/2011.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu Chương trình đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt; góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn  mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc thi Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới” tập trung vào các nội dung chính: Tìm hiểu mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Tìm hiểu những nội dung của Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh Lào Cai về xây dựng nông thôn mới; Nhận thức về vấn đề nông thôn mới và đề xuất những giải pháp, đóng góp những ý kiến hay về Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân các dân tộc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hình thức là thi viết, mỗi người được gửi 01 bài dự thi cho BTC cuộc thi tại địa phương. Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy vi tính, khuyến khích bài viết tay, không nhận bài photocopy.

Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới” tỉnh Lào Cai sẽ trao các giải tập thể và cá nhân.

Thể lệ cụ thể của cuộc thi mời xem file đính kèm.

Tố Loan