Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.561.478
Tin nổi bật
Thực hiện văn bản số 1250/BTP- KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016; văn bản số 840/BTP-KHTC ngày 22/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc thông báo phát hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Tin nội bộ
Thực hiện văn bản số 1250/BTP- KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016; văn bản số 840/BTP-KHTC ngày 22/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc thông báo phát hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Chi hội luật gia sở Tư pháp
Thi đua khen thưởng
Hướng dẫn nghiệp vụ
Thực hiện văn bản số 1250/BTP- KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016; văn bản số 840/BTP-KHTC ngày 22/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc thông báo phát hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Bán đấu giá tài sản
Thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, việc bán đấu giá tài sản phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đề nghị: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở đến hết ngày 19/5/2016, với nội dung sau: