Tin nổi bật
Tin nội bộ

Ngày 04/10/2012, Đảng ủy Sở Tư pháp Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi hội luật gia sở Tư pháp
Thi đua khen thưởng
Hướng dẫn nghiệp vụ
Bán đấu giá tài sản

Thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản với nội dung sau: