Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.562.764
Tin nổi bật
Thực hiện văn bản số 1545/BTP-VP ngày 13/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016. Văn bản số 2229/UBND – TH ngày 19/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016 và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2016.
Tin nội bộ
Thực hiện văn bản số 1250/BTP- KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016; văn bản số 840/BTP-KHTC ngày 22/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc thông báo phát hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Chi hội luật gia sở Tư pháp
Thi đua khen thưởng
Quyết định số: 1039/QĐ-BTP ngày 06/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016"
Hướng dẫn nghiệp vụ
Thực hiện văn bản số 1545/BTP-VP ngày 13/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016. Văn bản số 2229/UBND – TH ngày 19/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016 và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2016.
Bán đấu giá tài sản
Thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, việc bán đấu giá tài sản phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đề nghị: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở với nội dung sau: