Tin nổi bật

Ngày 14/4/2014, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai nhận được Văn bản số 284/VPUBND-NC ngày 10/4/2014 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan báo cáo nhanh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 972/BTP-PLHSHC.

Tin nội bộ

Ngày 04/10/2012, Đảng ủy Sở Tư pháp Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.