V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngân sách tỉnh năm 2017
Số ký hiệu văn bản 692/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày hiệu lực 03/03/2017
Trích yếu nội dung V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngân sách tỉnh năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 692 QĐ bo sung.pdf